{:uk}Українець, якому англійські королі віддавали честь першими{:}{:en}Ukrainian, whom the English kings honored first{:}


Загрузка...

{:uk}

У Великобританії найвища військова нагорода – Хрест Вікторії. Згідно з правилами, при зустрічі з кавалерами цього ордену британські королі повинні вітатися і віддавати їм честь першими. При цьому інші нагороди воїн може не носити. 15 жовтня 1917 року перед Букінгемським палацом цю найвищу нагороду отримав українець з Канади Пилип Коновал. За який такий подвиг він отримав цю найвищу нагороду? Давайте все по порядку.

Пилип Коновал

15 вересня 1888 року в селі Кутківці Подільської губернії (нині Чемеровецький район Хмельницької області) на кордоні з тодішньої Австро-Угорською імперією в родині каменяра Мирона Коновал народився хлопчик Пилип. У 20 років він одружується, а згодом у подружжя народжується дівчинка Марія. У 25 років через Владивосток емігрував до Канади. З початком Першої світової війни Пилип Коновал вступає до Оттавського 77-го піхотного батальйону. Проблема була в тому, що більшість українців Канади були із Західної України, яка в той час була під владою ворожої Австро-Угорщини. Ці українці вважалися “австрійцями” і потенційними ворогами, тому в період з 1914 по 1920 роки тисячі українців потрапили в 24 концентраційних табори. Коновала врятувало те, що він походив з частини України, яка на той час перебувала під владою Російської імперії. Вербувальники зарахували його як підданого союзної держави РІ і без коливань прийняли на військову службу. Після дев’яти місяців муштри солдати відправляються через Галіфакс і Ліверпуль на фронт до Франції. Ось тут найцікавіше. 21 серпня 1917 року поблизу французького містечка Ланс німецькі війська затиснули канадську армію в кліщі. У відділенні Коновала загинули всі старші офіцери. Про атаку ніхто й не мріяв: безперервний кулеметний вогонь не давав підняти голови. Тоді Пилип сам відправився на кулеметне гніздо. Всі його товариші перехрестилися: капрал вже не повернеться … раптом … На горизонті з’явився капрал Коновал з кулеметом під пахвою. Виявилося, що він вступив у рукопашну з кулеметниками, переміг десятьох солдатів, потім, атакувавши друге гніздо, також знищив гарнізон і зі словами “А нащо мертвим кулемет? Чого добро буде пропадати?” взяв кулемет з собою. Наступного дня він знову самостійно атакував інше кулеметне гніздо, знищив кулемет і трьох німецьких солдатів. Уже в своєму окопі, коли Коновал рапортував офіцерові, отримав кулю в обличчя. Це і врятувало німців: хто знає скільки їх відправилося б у Вальгаллу, якби не поранення українця.

Пилип Коновал отримує нагороду Британської імперії

І ось, 15 жовтня 1917 року, перед Букінгемським палацом у Лондоні на великому військовому параді король Георг V нагородив українця з Поділля Хрестом Вікторії – найвищою і найпочеснішою нагородою Британської імперії. “Ваш подвиг є найвідважнішим і незрівнянним в моїй армії. Прошу особисто прийняти мою подяку”. Саме ці слова британський король сказав простому селянину з Поділля. Ще один цікавий факт: Хрест Вікторії виготовляється виключно з металу російських гармат, які були захоплені британською армією під час Кримської війни. Дрібничка, а приємно … Згодом, разом з іншими українцями, був у Канадському сибірському експедиційному війську, яке готували до боїв з більшовиками. Там його звела доля з Василем Енгельгардтом, нащадком поміщика, у якого служив Тарас Шевченко. Так, правду кажуть: “У житті, як на довгій ниві”… Після війни Пилип Коновал через складну економічну ситуацію в Канаді працює прибиральником і сторожем в Нижній палаті Парламенту. “Я прибираю бруд в Європі з рушницею, а тут я його прибираю шваброю”. У 1956 відбувалося частування всіх кавалерів Хреста Вікторії в знак 100-річчя славного ордена Британської Імперії. Королева Єлизавета II постановила, що спеціальні урочистості відбудуться в Лондоні, на які запрошувалися всі живі власники Хреста Вікторії. Але складна фінансова ситуація не могла дозволити українцю поїхати на дійство. І тут Коновала врятувало українське ветеранське товариство. Українсько-Канадський Легіон зібрав 5000 доларів для поїздки. “Будьте ласкаві, щоб висловити мою Вам подяку, для кожного українського легіонера канадського філії, який вніс свій посильний внесок у цю велику суму грошей, що спрямовуються мені останнім часом. Я був дуже здивований, і я не чекав такого. Я знав, що серед друзів моїх Український народ, але я ніколи не думав, що вони можуть бути так близько й можуть зробити так багато для бідолахи, як я. Це безсумнівно, допоможе мені в незабутній моїй поїздці до Англії і буду радий розповісти вам про неї, коли я повернуся. Ще раз спасибі Вам усім і особливо Вам, містер Павлюк, я впевнений, що саме через вас, я отримав це”. Стівен Павлюк – учасник Першої світової, який кинув клич серед українців-ветеранів зібрати кошти для героя. І ось він і ще 300 кавалерів взяли участь в параді в Гайд-парку, який прийняли її Величність королева Єлизавета і принц Філіп.

Кавалери ордену Хреста Вікторії. Пилип Коновал у Першому ряду всередині

Помер Пилип Коновал на 72-му році життя. Його Хрест Вікторії та інші медалі були довірені Богданові Панчуку, канадському українському ветеранові, який служив в канадських військово-повітряних силах під час війни і який став керівним членом товариства канадських українських ветеранів. Ці медалі згодом придбав Канадський військовий музей, де вони досі зберігаються. Коновала поховав його полк з усіма військовими почестями з Українською католицькою церквою Іоанна Хрестителя на цвинтарі Нотр Дам в Оттаві. Пилип Коновал – покровитель елітного Відділення 360 (Відділення Коновала) Королівського Канадського Легіону в Торонто. У той час, коли українець Коновал отримував королівські почесті, його дружина загинула в сталінських концтаборах, а дочка Марія пройшла жахливу систему сталінських дитячих будинків і колгоспно-кріпацького життя, але так і не побачила свого батька … “Як і не зник шрам на обличчі Пилипа Коновала, так і не змовкне слава цього загиблого канадського солдата українського походження: золотими літерами вписано його ім’я в історію Канади та Першої світової війни.”

 {:}{:en}In Great Britain, the highest military award is Victoria Cross. According to the rules, at the meeting with the gentlemen of this order, the British kings should congratulate and give them honor first. In this case, other warrior awards may not be worn. On October 15, 1917, before the Buckingham Palace, this highest award was received by a Ukrainian from Canada, Philippe Konoval. For what such a feat he got this highest award? Let’s get it all in order.

Philip Konoval

On September 15, 1888, boy Philip was born in the village of Kutkivtsi, Podolsk province (now the Chemerovetsky district of the Khmelnytsky region), at the border with the then Austro-Hungarian Empire in the family of the stonecutter Miron Konoval. At age 20, he marries, and subsequently married a girl Maria. In 25 years, emigrated to Canada through Vladivostok. With the start of the First World War, Philippe Konoval joined the 77th Infantry Battalion in Ottawa. The problem was that most Ukrainians in Canada were from Western Ukraine, which at that time was under the control of the hostile Austro-Hungarian. These Ukrainians were considered “Austrians” and potential enemies, and from 1914 to 1920, thousands of Ukrainians fell into 24 concentration camps. Konoval was saved by the fact that he came from a part of Ukraine, which at that time was under the authority of the Russian Empire. Recruiters enlisted him as a subordinate to the Union State of RI and without hesitation took military service. After nine months of the drill, the soldiers go through Halifax and Liverpool to the front to France. Here is the most interesting thing. On August 21, 1917, near the French town of Lance, the German troops snatched the Canadian army into a pin. In Konovalaya’s department all senior officers were killed. No one had ever dreamed of an attack: a continuous machine gun did not allow him to raise his head. Then Philip himself went to a machine gun nest. All his comrades crossed: the corporal will not return … suddenly … Corporal Konoval with a machine gun under the armpit appeared on the horizon. It turned out that he entered the melee with machine gunners, defeated ten soldiers, then, attacking the second socket, also destroyed the garrison and the words “And why is a dead machine gun? What good will go away? “He took the machine gun with him. The next day he again attacked another machine gun nest, destroyed a machine gun and three German soldiers. Already in his trench, when Konoval reported to the officer, he got a ball in his face. This saved the Germans: who knows how much they would go to Valgalla, if they were not injured by a Ukrainian.

Philippe Konoval receives the British Empire award

And on October 15, 1917, in front of the Buckingham Palace in London, on the big military parade, King George V rewarded a Ukrainian from Victoria’s Podillya Cross – the highest and most honored reward of the British Empire. “Your feat is the most insightful and incomparable in my army. Please accept my thanks personally. ” It was these words the British king said to a simple peasant from Podillya. Another interesting fact: Victoria Cross is made exclusively of metal of Russian guns that were captured by the British Army during the Crimean War. A trifle, but nice … Later, along with other Ukrainians, he was in the Canadian Siberian expeditionary force, which was preparing for battles with the Bolsheviks. There he was fate with Vasily Engelhardt, the descendant of the landowner, whom Taras Shevchenko served. So, the truth is said: “In life, as in a long field.” … After the war, Philip Konoval, through the difficult economic situation in Canada, works as a cleaner and watchman in the lower house of Parliament. “I clean the dirt in Europe with a gun, and here I clean it with a mop.” In 1956, the celebration of all the Knights of the Cross of Victoria was celebrated in honor of the 100th anniversary of the glorious Order of the British Empire. Queen Elizabeth II decided that special celebrations will take place in London, which invited all living owners of the Victoria Cross. But the difficult financial situation could not allow the Ukrainian to go to the action. And then Konoval was rescued by a Ukrainian veteran society. The Ukrainian-Canadian Legion has raised $ 5,000 for a trip. “Please be pleased to express my gratitude to you, for every Ukrainian legion of the Canadian branch, who contributed to this great amount of money that has been sent to me lately. I was very surprised and I was not waiting for that. I knew that among my friends was my Ukrainian people, but I never thought that they could be so close and could do so much for the poor guy like me. This will undoubtedly help me on my unforgettable trip to England and will be happy to tell you about her when I come back. Thank you again to all of you, and especially to you, Mr. Pavlyuk, I’m sure that it was through you that I got it. ” Stephen Pavlyuk is a participant of the First World, who threw a cry among Ukrainian veterans to raise funds for the hero. And here he and 300 other gentlemen took part in the parade in Hyde Park, which was received by her Majesty Queen Elizabeth and Prince Philip.

Cavalrymen of the Cross of Victoria. Philippe Konoval in the first row inside

Philip Conoval died at the 72nd year of life. His Cross of Victoria and other medals were entrusted to Bogdan Panchuk, a Canadian Ukrainian veteran who served in the Canadian Air Force during the war and became the leading member of the Canadian Ukrainian Veterans Society. These medals subsequently acquired the Canadian Military Museum, where they are still stored. Konovalov buried his regiment with all military honors from the Ukrainian Catholic Church of John the Baptist at the Notre Dame Cemetery in Ottawa. Philippe Konoval is the patron of the Elite Department 360 (Konovalaya Branch) of the Royal Canadian Legion in Toronto. At the time when Ukrainian Konoval received royal honors, his wife died in Stalin’s concentration camps, while his daughter Mary went through a terrible system of Stalin’s orphanages and collective farm-serfdom life, but never saw her father … “As the scar on the face of Philip disappeared, Convoy, and not the fame of this deceased Canadian soldier of Ukrainian descent, will not be condemned: his name is written in golden letters in the history of Canada and the First World War. ”

 {:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons