{:uk}Про Польщу без упереджень: Чи легко українцеві завести друзів-поляків?{:}{:en}About Poland without bias: Is it easy for a Ukrainian to start Polish friends?{:}


Загрузка...

{:uk}

Багато українців, які приїхали до Польщі, хотіли б налагодити взаємини зі своїм новим оточенням, місцевими жителями – поляками й польками. Як виявилося, це зрозуміле і природне для людини бажання – спілкуватися – виявилося не так вже й легко реалізувати.
Героями матеріалу YAVP.PL стали три співрозмовники, які поділилися своїми спостереженнями про життя в Польщі та стосунках, які у них склалися з місцевими жителями.
Поляків бачив тільки на відстані: на роботі і в побуті мене оточували лишень українці
Ігор Лук’янчук із Дніпра, працював на виробничій лінії: “Коли я приїхав до Польщі на роботу вперше, то поляків бачив тільки на відстані: в цеху й на квартирі мене оточували тільки українці. Ані сил, ані часу на спілкування у мене не залишалося “. Проте, за словами Ігоря, так було тільки перший час. “Я поставив собі за мету вивчити польську, тож для цього потрібно було терміново шукати спілкування з поляками. Найпростішим способом “дістати” аборигенів виявилося …. запросити їх на пиво й піцу “.
Поляки – досить специфічний народ
Спосіб налагодження стосунків, безумовно, залежить від того, з ким саме доведеться мати справу. “Поляки люблять погуляти, але не завжди спільне розпивання спиртного – саме те, що вам потрібно для зав’язування дружніх відносин” – впевнена Тетяна Лихачова із Запоріжжя. “Поляки – досить специфічний народ. Їх особливість, яку важко не помітити, – це на все і завжди скаржитися, лаяти владу, сусідів і т.д. Але що у них не відняти, так це беззастережну любов до своєї родини та близьких “. Саме з останнім фактором дівчина, яка закінчила в Польщі університет і зараз працює в столичному офісі великої фінансової компанії, пов’язує деякі труднощі щодо зав’язування нових знайомств у Польщі. “Якщо ви не входите в сім’ю – ви другорядні. І не має значення, яке у вас громадянство або національність “- резюмує Тетяна. За її зізнанням, відчути себе частиною місцевої громади їй допомогло повне прийняття “польського” погляду на дружбу. “У мене маса знайомих поляків і польок, з якими я можу піти відпочивати в нічний клуб або поїхати в гори. Але на першому місці для мене – мій особистий простір, сім’я і поняття дружби на ці сфери не поширюється “.
Ночівля як спосіб налагодити контакт
“Ми з сім’єю прожили кілька років в Польщі – розповідає Артур Сергєєв, програміст із Вінниці, який проживає у Варшаві. – Спілкування з поляками у нас відбувається через школу, куди ходять наші діти “. Дружба між дітьми в класі привела до спілкування між батьками. “У Польщі існує таке, досить незвичайне для нас, українців, явище як “ночівлі”. Це коли діти приходять в гості до своїх друзів і залишаються ночувати, – продовжує Артур. За його словами, до цієї традиції дуже прихильно ставляться в польському суспільстві і всіляко її заохочують. Ночувати в гостях починають з дуже раннього (за українськими мірками) віку – практично з першого-другого класу, тобто, 7 – 8 років, а то й раніше. “Одночасно в одну невелику квартиру можуть прийти кілька дітей – каже Артур, – і всі задоволені!”. Настільки близьке спілкування дітей допомагає налагодити тісний контакт і між батьками. “Крім ночівель, ще спілкуємося на дитячих святах – днях народженнях або шкільних ранках,” – додає Артур Сергєєв.
Місце зустрічі – Бедронка
“Я зустрів масу українців, які за весь час свого перебування в Польщі контактували з поляками тільки в Бедронці (відома мережа супермаркетів – ред.),” – ділиться своїми спостереженнями Ігор Лук’янчук. Чоловік погоджується, що виною тому об’єктивні причини, а не банальне прагнення самотності, про яке так багато зараз говорять і пишуть. “Справа не в тому, що поляки чи українці не хочуть спілкуватися. На заробітках просто немає можливостей для спілкування, не вистачає знань мови, часу. А поляки у себе вдома, живуть своїм усталеним життям і не стануть бігати за нами, приїжджими”. “Бігають і ще як!” – заперечує Тетяна Лихачова. Але в цьому випадку мова йде вже не про дружбу. “Польським хлопцям, як і всім іншим, подобаються симпатичні дівчата. А дівчата з України, як правило, доглянуті й привабливі. Ось за нами і бігають, – напівжартома каже Тетяна. Але зізнається, що її коханий – не з Польщі, а зі Швеції. Це, за її словами, теж абсолютно в дусі поляків. “Я ж казала, що вони – нація специфічна. Завжди і всім незадоволені. Польки своїми чоловіками теж не дуже задоволені. Багато зізнаються, що хотіли б вийти заміж за іноземця з якої-небудь західної країни, щоб емігрувати “.
Поляки і українці – брати-близнюки?
“Терпіння – це головна зброя в боротьбі з реаліями польського життя” – резюмує бесіду Артур Сергєєв. Якщо людина в Польщі знаходиться недовго, то і не варто розраховувати на швидке вливання в місцеве суспільство. Згодом все налагодитися і нові знайомства обов’язково з’являться. “Тільки не варто робити поспішних висновків про поляків і їх ставлення до українців” – радить чоловік. “Можливо, спочатку ви будете почувати себе самотньо і навіть ізольовано. Але це природно. Таке відчуття знайоме кожному емігрантові. На щастя, ми настільки схожі з поляками, що ця схожість допомагає долати будь-які, навіть найбільш закоренілі стереотипи та стає основою для налагодження по-справжньому дружніх стосунків”!{:}{:en}Many Ukrainians who came to Poland, would like to establish a relationship with their new environment, local residents – Poles and Poles. As it turned out, this is understandable and natural for a person’s desire – to communicate – it turned out not so easy to realize.
The heroes of the material YAVP.PL became three interlocutors who shared their observations on life in Poland and the relationships that they have with the locals.
I saw the Poles only at a distance: at work and at home, I was surrounded by Ukrainians only
Igor Lukyanchuk from the Dnipro worked on the production line: “When I came to Poland for the first time I saw the Poles only at a distance: only the Ukrainians surrounded me in the shop and in the apartment, either I did not have strength or time to communicate with me. ” However, according to Igor, it was only the first time. “I set out to study Polish, so for this it was necessary to urgently seek communication with the Poles. The easiest way to” get “the natives … was to invite them to beer and pizza.”
Poles are a very specific people
The way of establishing relations, of course, depends on who will deal with it. “Poles like to have a walk, but not always drinking alcohol together – that’s what you need to establish friendly relations,” Tatiana Likhacheva is sure of Zaporozhye. “Poles are a very specific people. Their feature, which is hard to miss, is to everyone and always complain, swear power, neighbors, etc. But what they do not take away is the unconditional love for their family and loved ones.” It is with the last factor that the girl who graduated from the University of Poland and now works in the capital office of a large financial company, connects some difficulties in establishing new acquaintances in Poland. “If you do not enter the family, you are minor. And it does not matter what citizenship or nationality you have,” Tatiana will summarize. According to her confession, she felt that she was part of the local community and was able to fully accept the “Polish” view of friendship. “I have a lot of familiar Poles and Poles, with whom I can go to rest in a night club or go to the mountains. But in the first place for me – my personal space, family and the concept of friendship in these areas does not apply.”
Overnight as a way to make contact
“We have lived with our family for several years in Poland,” says Arthur Sergeyev, a programmer from Vinnitsa, who lives in Warsaw. “Our communication with the Poles takes place through the school where our children go.” Friendship between children in the classroom led to communication between parents. “In Poland, there is such a rather unusual for us, the Ukrainians, the phenomenon as” overnight. “This is when children come to visit their friends and stay at night,” continues Arthur. “According to him, this tradition is very favored in the Polish society and At the same time, several small children can come to one small apartment, says Arthur. – and everyone is happy! “So close conversation di she helps establish close contact between the parents. “In addition to overnight stays still communicate on children’s celebrations – birthdays or school mornings,” – adds Arthur Sergeev.
The meeting place is Bedronka
“I met a lot of Ukrainians who, during their stay in Poland, only contacted the Poles in Bedornets (a well-known supermarket chain – ed.),” Igor Lukyanchuk shares his observations. The husband agrees that the objective reasons are the fault, and not the banal desire for loneliness, about which so many speak and write now. “The point is not that Poles or Ukrainians do not want to communicate. There are simply no opportunities for communication, lack of language knowledge, time, and the Poles at home, live their normal lives and will not run after us, newcomers.”

“Run and still how!” – Tetyana Likhacheva denies. But in this case it’s not about friendship. “Polish guys, like everyone else, like pretty girls, and girls from Ukraine are usually well-groomed and attractive.” Here’s a run for us, “says Tatiana, half-jokingly, but admits that her lover is not from Poland, but from Sweden “This, she said, is also absolutely in the spirit of the Poles.” I said that they are a nation specific. Always and everyone is dissatisfied. Polkas are not too happy with their husbands too. Many admit that they would like to marry a foreigner from any western country to emigrate. ”
Poles and Ukrainians are twin brothers?
“Patience is the main weapon in the struggle against the realities of Polish life”, Artur Sergeev, summarizes the conversation. If a person in Poland is not long, then one should not count on a quick infusion into a local society. Subsequently, everything will be adjusted and new acquaintances will appear. “It is not necessary to make hasty conclusions about the Poles and their attitude to the Ukrainians” – advises the man. “Perhaps, at first, you will feel lonely and even isolated, but it’s natural, this feeling is familiar to every emigre. Fortunately, we are so similar to the Poles that this similarity helps to overcome any, even the most hard-tempered stereotypes and becomes the basis for debugging really friendly relations “!{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons