{:uk}Уряд Німеччини змінює міграційну політику.{:}{:en}The German government is changing its migration policy.{:}


Загрузка...

{:uk}

Брак робочої сили змушує німецький уряд реформувати міграційну політику. Реформи передбачають лібералізацію доступу до ринку праці для іноземців з-поза Європейського Союзу, але не без обмежень.

19 грудня 2018 року уряд Німеччини прийняв два законопроекти, які мають на меті сприяти працевлаштуванню іноземців з-поза ЄС. Закони повинні бути прийняті Бундестагом у першій половині 2019 року й набути чинності з 1 січня 2020 року.

Лідія Гібадло з Польського інституту міжнародних відносин (PISM) зазначає, що зміни в міграційній політиці Німеччини пояснюються: демографічними проблемами (з 1970-х років у Німеччині спостерігається низький природний приріст і помітне збільшення тривалості життя) та, відповідно, відсутністю робочої сили. Аналіз, підготовлений Федеральним агентством із працевлаштування, показує, що в 2018 році 60% компаній визнали дефіцит працівників ризиком для подальшого розвитку й інвестицій, а найбільші проблеми з пошуком кваліфікованих працівників мали компанії, які працюють у сферах технічного обслуговування, будівництва, інформаційних технологій та охорони здоров’я. Згідно з законопроектами, іммігранти мають усунути цей дефіцит фахівців на німецькому ринку праці.

Перший законопроект передбачає зменшення кількості формальних перешкод, які стоять на заваді імміграції працівника з-поза ЄС.

Для іноземців з-поза ЄС закон надасть можливість працевлаштування з середньо-професійною освітою (донині німецька міграційна політика була зосереджена на фахівцях з вищою освітою).

Окрім того, працевлаштуватися можна буде за будь-якою професією (а не у визначених секторах, як це було раніше), але тільки якщо іноземець підписав умову з працедавцем та має сертифіковані фахові кваліфікації, здобуті або підтверджені в Німеччині (оцінка придатності кваліфікацій потенційних працівників здійснюватиметься в німецьких дипломатичних представництвах, а офіційне визнання можливе буде лише в Німеччині); працівники, які мають часткові кваліфікації, зможуть доповнити їх у Німеччині.

Директор Осередку дослідження міграцій Варшавського університету (OBM UW), проф. Павел Качмарчик, зазначає, що ключовим питанням є наскільки простою буде система визнання отриманих за кордоном кваліфікацій.

Положення нового закону передбачають також скасування процедури перевірки, чи на дану посаду не претендує громадянин Німеччини або іншої країни ЄС (аналог польського тесту ринку праці).

– Ці правила, здається, добре виглядають, але варто пам’ятати, що тест ринку праці блокує можливість працевлаштування іноземців у невеликій мірі: наприклад, у Польщі нині існує список бажаних робочих місць, для яких цей тест не застосовується, це майже 300 професій. Крім того, люди з найбільш бажаними компетенціями вже давно можуть використовувати Блакитну карту, якої немає в Німеччині, – коментує проф. Павел Качмарчик.

Законом буде впроваджено спрощену процедуру видачі віз, тим самим уряд Німеччини планує заохотити кваліфікованих працівників до складання заяв на отримання дозволу на приїзд до Німеччини (терміном до шести місяців) з метою пошуку праці. На заваді отримання дозволу може стати незнання німецької мови, тому що володіння нею є другим важливим критерієм після посідання кваліфікацій.

Проф. Павел Качмарчик бачить у цій зміні й інші труднощі:

– Незалежно від упровадження змін, особа, яка планує працювати в Німеччині, повинна мати дійсний трудовий договір, а це означає, що віза для пошуку роботи не буде впроваджена. На практиці це означає, що полегшення стосуватимуться людей з хорошими контактами в Німеччині та тих, хто буде користуватися пропозиціями посередників праці.

Існуватиме можливість пошуку роботи протягом півроку. Іноземці з-поза ЄС зможуть звертатися за допомогою до місцевих бірж праці, проте без можливості отримувати соціальну допомогу, у зв’язку з чим іноземці під час пошуку роботи мають самі подбати про своє утримання.

Передбачається теж можливість протягом півроку шукати місце в системі професійно-технічної освіти. Умовою є відповідність мовному критерію (або бажання продовження вивчення мови на місці), також необхідно буде засвідчити наявність коштів для проживання в Німеччині (близько 5000 євро).

Якщо іноземець протягом півроку не знайде роботу чи місце для здобуття освіти, йому доведеться виїхати з країни.

Закон надає зазначені права до кінця 2025 року.

Другий законопроект надає можливість регулювання статусу мігрантів у Німеччині зі згодою на толероване перебування (зазначені в законі критерії стосуються близько 180 тис. осіб, 1/3 з яких перебуває в Німеччині понад чотири роки). Такий дозвіл на перебування мають іноземці, чиї заяви про надання їм статусу біженця (азилу) були відхилені і які з різних причин не можуть покинути Німеччину.

Іноземці з таким статусом перебування матимуть право отримати дозвіл на тимчасове перебування на 30 місяців (2,5 роки), після чого зможуть отримати дозвіл на постійне проживання в Німеччині. Однак такий дозвіл іноземець може отримати за наступних умов: має згоду на толероване перебування протягом принаймні 12 місяців; сплачував щонайменше протягом 18 місяців внески на соціальне страхування при повній зайнятості (35 годин на тиждень, для одиноких батьків – 20 годин); достовірне підтвердження ідентичності іноземця; не був засуджений за умисні злочини; володіє німецькою мовою. Право на отримання такого дозволу буде можливе до середини 2022 року.

Міністр праці Хубертус Хайль заявив в інтерв’ю для «Saarbrücker Zeitung», що автори закону мали на меті не вигнати з Німеччини «небажаних осіб», а надати мігрантам, які бажають працювати для німецької економіки та суспільства, відповідний правовий статус, який регулюватиме їхнє перебування, і в той же час полегшити становище підприємств, які страждають від нестачі фахівців.

Рада експертів німецького Фонду інтеграції та міграції (СВР) позитивно оцінила законопроекти. Однак деякі коментатори підкреслюють, що в ході подальшої роботи парламенту форма законів може змінитися.

Каміль Фримарк і Конрад Поплавський із Центру східних досліджень (OSW) зазначають, що нові закони мають дві головні цілі: сприяти трудовій міграції до Німеччини громадян з-поза ЄС та створити корисні умови для інтеграції мігрантів з толерованим перебуванням на німецькому ринку праці. Вони також звертають увагу на те, що в німецьких дебатах не використовувався аргумент, який поширювався в Польщі, про бажання залучити переважно працівників з України, оскільки проект скерований також до працівників із Балкан.

Лідія Гібадло (PISM) звертає увагу на те, що уряд Німеччини прагне, щоб лібералізація доступу до ринку праці супроводжувалася швидкою інтеграцією іноземців з німецьким суспільством. Тому впроваджуються критерії, які враховуються при оцінці можливостей імміграції, і це не лише підтвердження наявності професійних кваліфікацій, наявність фінансів на проживання, а й вік і знання німецької мови. Таким чином уряд зможе контролювати імміграцію, обмежуючи тим самим ризик інтеграційних проблем. Тому нові закони мають бути сигналом, що уряд контролює наплив іноземців і водночас розуміє, як використати їхній потенціал для підтримки економічного зростання Німеччини.

Проф. Павел Качмарчик говорить про труднощі передбачення наслідків для Польщі:

– На сьогодні ми можемо лише пропонувати варіанти потенційних наслідків змін для українських працівників, а особливо для польської економіки. Усе ж, на думку українських фахівців, можливість відносно простого спілкування польською мовою залишиться – незалежно від змін у німецькому законодавстві – ключовим фактором, що відповідає популярності польського ринку праці!{:}{:en}

Lack of labor force forces the German government to reform its migration policy. Reforms include the liberalization of access to the labor market for foreigners outside the European Union, but not without restrictions.

On December 19, 2018, the German government adopted two bills aimed at facilitating the employment of foreigners from outside the EU. The laws must be adopted by the Bundestag in the first half of 2019 and should come into force on January 1, 2020.

Lidiya Gibadlo of the Polish Institute for International Affairs (PISM) notes that changes in the migration policy of Germany are explained by: demographic problems (Germany’s low natural growth and a noticeable increase in life expectancy since the 1970s) and, consequently, the lack of labor force. The analysis prepared by the Federal Employment Agency shows that in 2018, 60% of companies recognized the shortage of risk workers for further development and investment, and the biggest problems with the search for skilled workers were companies operating in the areas of maintenance, construction, information technology and protection health. According to the drafts, immigrants should eliminate this shortage of specialists on the German labor market.

The first bill involves reducing the number of formal obstacles that impede the immigration of a worker from outside the EU.

For foreigners from outside the EU, the law will provide employment opportunities for secondary vocational education (to date German immigration policy has been focused on specialists with higher education).

In addition, employment will be possible in any profession (and not in certain sectors, as before), but only if the foreigner has signed a condition with the employer and has a certified professional qualification gained or confirmed in Germany (assessment of the suitability of the qualifications of potential employees will be carried out in German diplomatic representations, and official recognition will only be possible in Germany); workers with partial qualifications will be able to supplement them in Germany.

Director of the Center for Research on Migration at the University of Warsaw (OBM UW), prof. Pavel Kachmarchik, notes that the key issue is how simple will be the system of recognition of qualifications obtained abroad.

The provisions of the new law also foresee the cancellation of the verification procedure, whether a citizen of Germany or another EU country (like the Polish labor market test) does not apply for this post.

– These rules seem to look good, but it is worth remembering that the labor market test is blocking the possibility of foreigners’ employment to a small extent: for example, in Poland there is now a list of desirable jobs for which this test is not applicable, which is almost 300 occupations. In addition, people with the most desirable competencies have long been able to use the Blue Card, which is not in Germany, – commented prof. Pavel Kachmarchik.

The law will introduce a simplified procedure for issuing visas, thus the German government plans to encourage skilled workers to apply for a permit to arrive in Germany (for a period of up to six months) to seek employment. A disadvantage of obtaining a permit may be the lack of knowledge of the German language, as possession of it is the second important criterion after qualifying.

Prof. Pavel Kachmarchik sees other difficulties in this change:

– Regardless of the implementation of the changes, the person planning to work in Germany must have a valid employment contract, which means that the job search visa will not be implemented. In practice, this means that relief will relate to people with good contacts in Germany and those who will use the offers of labor intermediaries.

There will be an opportunity to search for work within six months. Foreigners from outside the EU will be able to apply for help to local labor exchanges, but without the possibility of receiving social assistance, which is why foreigners should look after their abstinence while seeking a job.

It is also anticipated to look for a place in the system of vocational education within six months. The requirement is to meet the language criterion (or the desire to continue learning the language locally); it will also be necessary to certify the availability of funds for living in Germany (about 5,000 euros).

If a foreigner does not find a job or place for education within six months, he will have to leave the country.

The law provides these rights by the end of 2025.

The second draft provides for the possibility of regulating the status of migrants in Germany with the consent for a tolerated stay (the criteria stated in the law concern about 180 thousand people, one third of whom are in Germany for more than four years). Such a residence permit is available to foreigners whose applications for refugee status (asylum) have been rejected and who, for various reasons, can not leave Germany.

Aliens with such a stay status will be entitled to a temporary stay permit of 30 months (2.5 years), after which they will be able to obtain a permanent residence permit in Germany. However, such a permit can be obtained by a foreigner under the following conditions: he / she has consented to a tolerated stay for at least 12 months; paid at least 18 months social insurance contributions with full employment (35 hours per week, for single parents – 20 hours); reliable confirmation of the identity of the foreigner; was not convicted of intentional offenses; He speaks German. The right to obtain such a permit will be possible by the middle of 2022.

Minister of Labor Hubertus Heil said in an interview for Saarbrücker Zeitung that the authors of the law were not intended to expel “undesirable persons from Germany” but to provide migrants who wish to work for the German economy and society the appropriate legal status that would govern them. staying at the same time, and alleviating the situation of enterprises suffering from a lack of specialists.

The Council of Experts of the German Fund for Integration and Migration (IWR) positively assessed the bills. However, some commentators emphasize that in the course of further parliamentary work, the form of laws may change.

Camille Freemark and Konrad Poplavsky of the Center for Oriental Studies (OSW) say that the new laws have two main objectives: to facilitate labor migration to Germany by citizens from outside the EU and to create useful conditions for the integration of migrants with a tolerant presence on the German labor market. They also draw attention to the fact that in the German debate, the argument spread in Poland, about the desire to attract mainly workers from Ukraine, was not used, as the project was also aimed at workers from the Balkans.

Lidia Gibadlo (PISM) draws attention to the fact that the German government seeks to ensure that the liberalization of access to the labor market is accompanied by the rapid integration of foreigners with German society. Therefore, the criteria are taken into account when assessing the possibilities of immigration, and this is not only a confirmation of the availability of professional qualifications, the availability of finance for living, but also the age and knowledge of the German language. Thus, the government will be able to control immigration, thus limiting the risk of integration problems. Therefore, new laws should signal that the government controls the influx of foreigners and, at the same time, understands how to use their potential to support Germany’s economic growth.

Prof. Pavel Kachmarchyk talks about the difficulty of predicting the consequences for Poland:

– Today, we can only offer variants of the potential consequences of changes for Ukrainian workers, and especially for the Polish economy. Still, according to Ukrainian experts, the possibility of relatively simple communication with the Polish language will remain, regardless of changes in German legislation, a key factor in the popularity of the Polish labor market!{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons