{:uk}Зеленський: ГОТОВИЙ СТАТИ НАВІТЬ НА КОЛІНА!{:}{:en}Zelensky: READY TO STATE THE KNEE!{:}


Загрузка...

{:uk}

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимиру Путіну в 2014 році із закликом не допустити бойових дій і заявив, що все готовий зробити для припинення війни.

Актор і лідер електоральних симпатій в інтерв’ю ТСН нагадав, що заяву було записано перед початком війни на Донбасі.

“Я сказав, що готовий стати навіть на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Не треба виривати уривок. Я і зараз готовий на все заради цього “, – сказав Зеленський. “Ми всі відчували, що будуть військові дії, тому всі були на таких емоціях. Я і зараз готовий на все заради цього. “, – сказав Зеленський.

Також, Володимир Зеленський заявив, що не ходить на політичні ток-шоу, тому що на них політики лаються.

“На ток-шоу приходять різні політики і починають лаятись. Справа не в жорстких питаннях. Політики, коли збираються разом, починають лаятися. Таке дог-шоу, а не ток-шоу”, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він “підписав виходи з усіх структур “Студії Квартал 95”, одним із засновників яких він є.

 

“Незалежно від того, як завершаться вибори. … Це довгий юридичний ланцюжок, але для цього не треба чекати 5 років, юридична угода завершиться протягом декількох місяців”, – повідомив він.

При цьому Зеленський повторив, що не вважає серіал “Слуга народу” агітацією: “Ми показали, яку країну ми бачимо, про яку мріємо. Чи може бути мрія агітацією?”.

Читайте також:  Швидше, але дорожче: коли в Україну «прийде» 4G

У разі перемоги на виборах одним з перших законів Зеленський запропонує прийняти закон про імпічмент.

“Є один цивілізований спосіб прибрати президента, який загруз у корупції або прокрався. Це закон про імпічмент”, – заявив Зеленський.

Також він заявив, що Україна зможе повернути окупований Росією Крим тільки після того, як в РФ зміниться влада.

“Якщо ми переможемо (на виборах-219 – ред.) – це буде першим кроком на шляху повернення Криму. Може хтось засмутиться, але я вважаю, що повернення Криму можливо тільки після того, як зміниться влада в Росії”, – зазначив він.

Щодо ситуації на Донбасі він зазначив, що шляхів кілька: “Перший – дипломатичний. Є “Мінський процес”, його хотілося б розширити, трансформувати, додати представників США і Великобританії”.

“Що має бути №1 – “інформаційна війна”: люди, які проживають на окупованих територіях, втратили зв’язок з нами. Друге – піднімати українську економіку”, – зазначив він.

За його словами, “податкова амністія” і “нульова декларація”, яку він запропонує, у першу чергу стосуватиметься “заробітчан, дрібних, середніх бізнесменів”.

“Вони мають “відкритися”, покласти гроші в українську економіку, заплатити 5% державі і почати з чистого аркуша”, – пояснив кандидат.{:}{:en}

The candidate for President of Ukraine Volodymyr Zelensky commented on an appeal to the head of the Russian Federation Vladimir Putin in 2014 with a call to prevent hostilities and said that everything was ready to stop the war.

The actor and leader of electoral sympathies in an interview with TSN reminded that the statement was recorded before the war in the Donbass.

“I said that I was ready to become even on my knees, just do not put Ukraine on your knees. You do not have to break the passage. I am now ready for everything for the sake of this, “Zelensky said. “We all felt that there would be hostilities, so everyone was on such emotions. I am now ready for everything for the sake of this. “- said Zelensky.

Also, Volodymyr Zelensky has said that he does not go to political talk shows, because they are politicized.

“There are different politicians coming to the talk show and begin to take revenge. It’s not a matter of hard questions. Politicians, when they come together, begin to swear. This is a dog show, not a talk show, “said Zelensky.

According to Zelensky, he “signed exits from all the structures” Studio Quarter 95 “, one of whose founders he is.

“Regardless of how the elections will end. … This is a long legal chain, but for this we do not have to wait 5 years, the legal agreement will end within a few months, “he said.

At the same time Zelensky repeated that he does not consider the series “Servant of the people” campaign: “We showed what country we see, about which we dream. Can there be a dream of agitation? “.

Read also: Faster, but more expensive: when Ukraine “will come” 4G
In case of victory in elections one of the first laws Zelensky will propose to pass the law on impeachment.

“There is one civilized way to remove a president who is corrupt or stolen. This is the law of impeachment, “Zelensky said.

He also said that Ukraine would be able to return the occupied Russia to the Crimea only after the Russian authorities change.

“If we win (in the elections-219 – ed.) – this will be the first step towards the return of the Crimea. Maybe someone will be upset, but I think that the return of the Crimea is possible only after the change of power in Russia, “he said.

Regarding the situation in the Donbass, he noted that several ways: “The first – diplomatic. There is a “Minsk process,” he would like to expand, transform, add representatives of the United States and Britain “.

“What should be No. 1 -” information war “: people living in the occupied territories have lost contact with us. The second is to raise the Ukrainian economy, “he said.

According to him, “tax amnesty” and “zero declaration”, which he will propose, will primarily concern “wage earners, small, medium-sized businessmen.”

“They have to” open “, put money in the Ukrainian economy, pay 5% to the state and start with a blank sheet”, – said the candidate.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons