{:uk}Іноземці про Україну та українців: цитати відомих людей XVIII-XX століть{:}{:en}Foreigners about Ukraine and Ukrainians: citations of famous people of the XVIII-XX centuries{:}


Загрузка...

{:uk}

Щоб визначити своє місце у світі та історії загалом дуже важливо поглянути на себе зі сторони.

Завдяки спогадам, особистому листуванню та описам іноземців, які подорожували нашими краями, ми можемо уявити якою була Україна в минулому.

Kozakorium.com підготував цікаві цитати іноземних дипломатів, мандрівників, вчених та військових, які мали відношення до України та залишили власні спогади і враження від нашої країни, культури, традицій та людей.

1. “Україна – найродючіша країна у світі“, – заступник Міністра закордонних справ Франції Дран, 1754 рік.

2. “Войовнича нація козаків зменшується з дня на день. Вона скоро зникне з поверхні землі, так як зникли інші, на яких затяжив російський скіпетр… Козаки не мають нічого спільного з росіянами… Козаки є далеко гарніші, вищі, активніші, зручніші, вигадливіші й особливо далеко чесніші за росіян, менш звиклі до рабства. Вони щирі, відважні й говорять сміливіше“, – Шарль Франсуа Масон, друга половина XVIII ст.

3. “Переїжджаючи через Україну, я відчував себе вільним і безпечним, як у першому-ліпшому англійському графстві, хоч тоді була війна з Туреччиною… Сучасне українське покоління – це моральний і добре вихований нарід, українські селяни – найкращі хлібороби в цілій Московії, а Україна, з огляду на скарби своєї природи, є найважніша провінція Росії“, – англієць Д. Маршал, 1772 рік.

4. “Україна стане колись новою Грецією: прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля колись прокинуться…, постане велика культурна нація і її межі простягнуться до Чорного моря, а відтіля ген у далекий світ“, – Жан Бенуа Шерер – автор “Анналів Малої Росії”, 1778 рік.

5. “На Харківщині нарід своєю мовою, одягом і звичаями зовсім відмінний від росіян. Хати дуже розлогі, всі будови дерев’яні, вимащені зовні глиною і вибілені, всередині хат дуже чисто… земля на Харківщині дуже родюча, куди поїдеш, скрізь багато різного збіжжя, а далі або баштани, або овочеві садки“, – російський вчений Васілій Зуєв, 1787 рік.

6. “Поборюючи Московщину, треба обов`язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще, чим вона була. Попри деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна. Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволені всіх народів, що тепер стогнуть в московському ярмі“, – з листа французького посольства до міністра закордонних справ, 1795 рік.

7. “Україна під оглядом простору рівна королівству, плодовита й щедро вивінувана природою країна, межова стіна між культурною Європою й некультурною Азією. …Тепер творить Україна помітну частину великої російської держави. Але як прийшла вона під Росію? Як воно прийшло до того, що незалежні козаки опинилися під московським ярмом, як це вдалося московітам – окайданити козаків, що колись були пострахом турків, татар і поляків? Як це сталося, що місце конституційного, запорученого козакам гетьмана зайняв губернатор?“, – Йоганн Християн Енгель, 1796 рік.

8. “Українці дуже прив’язані до своєї Незалежності“, – французький військовий аташе у Петербурзі Бургуен,1802 рік.

9. “Ми зустріли валки українців, що різняться під кожним оглядом від інших мешканців Росії. Це дуже шляхетна раса. Вони виглядають кріпкіше та краще від москалів і перевищують їх у всьому, де лише може один клас людей перевищувати другий. Вони чистіші, запопадливіші, гостинніші, побожніші та менш забобонні. Хати в Україні чисті і білі, як в Уельсі… За столом українського селянина більша чистота, аніж за столом у московського князя… Після повстання Мазепи російський уряд не перестав нищити привілеїв України…“, – професор мінералогії Кембриджського університету Едвард Кларк, 1812 рік.

10. “Українці більш великодушні, більш одверті, більш ввічливі, більш гостинні і мають більший торговельний хист, ніж росіяни. Вони – українці – являють живий доказ перемоги свободи над людьми, що народилися в неволі“, – французький автор Ш. Л. Лесюр, 1813 рік.

11. “Тубільці (українці) Охтирки на Слобожанщині вороже ставляться до москалів, так що навіть на заїздах не хотіли розуміти по-московському… Побачивши проїжджих (москалів), українці-селяни залишають працю, починають співати на їх адресу лайливі і сатиричні пісні в супроводі голосного сміху і довготривалого гомону“, – Іван Збітнєв про ворожість українців до москалів, 1830 рік.

12. “Відраза українців до москалів, їхніх гнобителів, така велика, що це можна назвати ненавистю. Ця ненависть радше зростає, ніж слабшає… Найгіршим словом, яким п’ятнує українець поляка є “безтолковий поляк”, тоді як москаль в уяві українця завжди “проклятий”… Українці дуже погані російські патріоти. Властиві москалям любов і обожання царя є для українців цілковито чужі і незрозумілі. Українці слухають царя, бо інакше не можуть, але його владу вважають чужою і накиненою… Коли ви не хочете образити українця, то не смійте говорити йому про завоювання України Московщиною“, – німецький вчений та мандрівник Й. Г. Коль, 1841 рік.

13. “Українець є вдумливий, запальний, радо згадує минуле свого народу і кохається у спогадах про героїчні вчинки своїх предків. Коли його спитати хто він, то відповість з радістю і гордістю: Я козак!“, – німецький барон, економіст і юрист, дослідник аграрних відносин у Пруссії й Росії Гакстгаузен, 1847 рік.

14. “Українці – це нащадки Київської Русі… Будинки українських селян гарні і міцні, ніхто з них не носить лаптів, як у Московщині… Українці вельми інтелігентні, вільнолюбний дух почувається в їх зверхньому вигляді“, – данський географ К. Мальт-Брюн, XVIII ст.

15. “В Європі існує народ, забутий істориками, – народ Русинів, 12½ мільйонів під російським царем і 2½ мільйона під Австро-Угорською монархією. Народ цей такий же численний, як народ Еспанії, втричі більший за чехів і рівний по кількості всім підданим корони св. Стефана. Цей народ існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще більш відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову. Окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той народ, який ми нині називаємо рутинами, звався руським, або русинами, і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той народ, який ми нині звемо руським, звався москвинами, а їх земля – Московією. В кінці минулого століття всі у Франції і в Європі добре вміли відрізняти Русь від Московії“, – французький сенатор, політик і редактор часопису “La Patrie” (“Батьківщина”) К. Делямар, XIX ст.

16. “Я вважаю українців найкращими воїнами. Український воїн вірний до смерті“, – Вільгельм Габсбург, 1918 рік.{:}{:en}

In general, it is very important to take a look at yourself from one another to determine your place in the world and history.

Thanks to memories, personal correspondence and descriptions of foreigners who traveled to our lands, we can imagine what Ukraine was in the past.

Kozakorium.com has prepared interesting quotes from foreign diplomats, travelers, scholars and military who were related to Ukraine and left their own memories and impressions of our country, culture, traditions and people.

1. “Ukraine is the most fertile country in the world” – Deputy Minister for Foreign Affairs of France Dran, 1754.

2. “The militant nation of the Cossacks is decreasing from day to day. It will soon disappear from the surface of the earth, as others disappeared, on which the Russian scepter lasted … Cossacks have nothing in common with the Russians … Cossacks are far better, higher, more active, more comfortable, more inventive and especially far more honest than Russians, less accustomed to slavery. They are sincere, brave and speak more boldly “- Charles Francois Mason, the second half of the XVIII century.

3. “Moving through Ukraine, I felt free and safe as in the first-best English county, even though there was a war with Turkey … The modern Ukrainian generation is a moral and well-educated people, Ukrainian peasants are the best farmers in the whole Muscovy, and Ukraine, in view of the treasures of its nature, is the most important province of Russia “, – the Englishman D. Marshal, 1772.

4. “Ukraine will become once again a new Greece: the beautiful sunrising of this land, the funny luck of the people, its musical ability, the fertile land will once awaken …, a large cultural nation will emerge and its borders will reach the Black Sea, and hence the gene into the distant world,” – Jean Beno Scherer is the author of the Annals of Little Russia, 1778.

5. “In the Kharkiv region, the people in their language, clothes and customs is quite different from the Russians. The huts are very versatile, all the structures are wooden, embroidered with clay and bleached, inside the houses is very clean … the land in the Kharkiv region is very fertile, where you will go, everywhere a lot of different corn, and then either the melons or vegetable gardens, “- Russian scientist Vasily Zuev , 1787

6. “Fighting Muscovy, we must necessarily take into account the power of Ukraine. Once independent, she has not forgotten what she was. Despite the despotism of Muscovy, which chokes all Ukrainian, this Cossack nation is still free-lance. It would be a deadly blow to Muscovy, if Ukraine were to become independent again. Then she would play a major role in the liberation of all the peoples who now moan in the Moscow yoke, “from the letter from the French embassy to the foreign minister, 1795.

7. “Ukraine under the guise of space is equal to the kingdom, the country is fertile and generously recaptured by nature, the border between cultural Europe and uncultured Asia. … Now Ukraine creates a prominent part of the great Russian state. But how did she come to Russia? How did it come to the conclusion that the independent Cossacks were under the Moscow yoke, how did the Muscovites succeed in knocking out the Cossacks that once were a threat to the Turks, Tatars and Poles? How did it happen that the governor took the place of the constitutional, entrusted hetman to the Cossacks? “- Johann Christian Engel, 1796.

8. “Ukrainians are very attached to their independence” – French military attache in St. Petersburg, Burgundy, 1802.

9. “We met rolls of Ukrainians, which differ in every review from other Russian residents. This is a very noble race. They look sharper and better than the Muscovites and exceed them in all places where only one class of people can exceed one. They are cleaner, more intriguing, more hospitable, more devout and less superstitious. The huts in Ukraine are pure and white, as in Wales … At the table of the Ukrainian peasant, more purity than at the table of the Moscow prince … After the Mazepa uprising, the Russian government has not ceased to destroy the privileges of Ukraine … “- Professor of mineralogy at the University of Cambridge Edward Clarke, 1812.

10. “Ukrainians are more generous, more open-ended, more polite, more hospitable and have more trade talent than Russians. They – Ukrainians – represent a living proof of the victory of freedom over people born in captivity, “- a French author, Sh. L. Lesur, 1813.

11. “The natives (Ukrainians) Okhtyrka in Slobozhanshchyna are hostile to the Muscovites, so that they did not even want to understand in Moscow on the rallies … When they saw the caravans (Moscals), Ukrainian peasants leave work, they start singing accompanying swirling and satirical songs on their address. loud laughter and long-term homony “, – Ivan Zbitnev, on the hostility of Ukrainians to the Muscovites, 1830.

12. “The anger of Ukrainians towards the Muscovites, their oppressors, is so great that it can be called hatred. This hatred is rising rather than weakening … The worst word that the Ukrainian Pole celebrates is “the Tolstoy Pole,” while Moskal in the imagination of a Ukrainian is always “damned” … Ukrainians are very bad n patriots. Actually to the Muscovites, the love and adoration of the king is completely alien to the Ukrainians and incomprehensible. Ukrainians listen to the king, because they can not otherwise, but they consider their authority to be alien and shriveled … If you do not want to offend a Ukrainian, do not dare speak to him about the conquest of Ukraine by Muscovy “- a German scientist and a traveler J. G. Kohl, 1841

13. “The Ukrainian is thoughtful, inflammatory, gladly recalls the past of his people and loves in memories of the heroic deeds of his ancestors. When asked who he is, he will answer with joy and pride: “I am a Cossack!” – German baron, economist and lawyer, researcher of agrarian relations in Prussia and Russia, Gastehausen, 1847.

14. “Ukrainians are the descendants of Kievan Rus … The houses of Ukrainian peasants are beautiful and strong, none of them carries bastards, as in Muscovy … Ukrainians are very intelligent, free-spirited spirit feels in their superior form” – Danish geographer K. Malt-Brun, XVIII century

15. “In Europe, there is a people forgotten by historians – the people of Rusin, 12½ million under the Russian king and 2½ million under the Austro-Hungarian monarchy. This people is as numerous as the people of Spain, three times greater than the Czechs and equal in number to all the subjects of the Holy Crown. Stefan This people exists, has its own history, different from the history of Poland and even more distinct from the history of Muscovy. He has his own traditions, his own language. Separate from Moscow and Poland, has a distinct individuality for which he is struggling. History should not forget that Peter I called the people, which we now call routine, Russian or Rusyns, and his land was called Rus and Rutenia, and the people, which we now call Russian, were called Muscovites, and their land was Muscovy . At the end of the last century, all in France and Europe were well able to distinguish Russia from Muscovy, “- French senator, politician and editor of the magazine” La Patrie “(” Motherland “) K. Delamar, XIX century.

16. “I consider Ukrainians to be the best warriors. Ukrainian warrior is faithful to death “, – Wilhelm Hapsburg, 1918.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons