{:uk}В ЄС не бачать ідеального кандидата на виборах в Україні і стурбовані можливими наслідками{:}{:en}In ЄC, do not bach an ideal candidate for vibrations in Ukraine and Storbovanna may be nasal{:}


Загрузка...

{:uk}

Перед голосуванням 31 березня на президентських виборах в Україні кореспонденти агентства Reuters подають оцінки базованих у Києві та Брюсселі дипломатів ЄС із сумнівами щодо того, наскільки ефективним реформатором міг би бути будь-хто з теперішніх провідних кандидатів.

Увага зосереджена на трьох іменах, яких опитування українських виборців називають найпопулярнішими: чинний президент України Петро Порошенко, котрий змагається за другий термін, екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко і комедійний артист без жодного політичного досвіду Володимир Зеленський.

«Ми точно знаємо, що ми маємо з Порошенком. Ми вважаємо, що знаємо, що буде з Тимошенко. Із Зеленським ми не маємо жодного уявлення», – каже у статті один з дипломатів, ім’я якого не назване.

«Усі вони мають вади. Немає кандидата, щодо якого можна було б сказати: так», – каже інший неназваний представник у Києві. При цьому західні представники називають позитивним те, що вибори в Україні стали справжнім змаганням, особливо у порівнянні з сусідньою Росією.

Цитовані дипломати також переймаються тим, що надто тісні результати виборів можуть бути затьмарені звинуваченнями про шахраювання і, можливо, протестами.

В умовах триваючої вже п’ятий рік війни на Донбасі проти підтримуваних Росією сил Україна бореться за те, щоб не випадати з уваги міжнародної спільноти й просуватися до членства в ЄС і НАТО, пишуть кореспонденти Reuters і доходять висновку, що Захід досі був готовий певним чином підтримувати українців, принаймні продовжуючи санкції щодо Москви.

«Те, що Порошенко ізолював рану на Донбасі, відгородивши від неї 90% країни, дає людям відчуття, що вони можуть експериментувати. В країні панує оманливий спокій», – ділиться думками дипломат ЄС, який базується у Брюсселі.

«В ідеалі ЄС хотів би бачити Україну, великого сусіда на своїх східних кордонах, стабільною демократією з верховенством закону, яка могла б захистити себе від Росії», – читаємо у статті.

Але далі автори також наголошують, що західна підтримка України не гарантована і що «якийсь український президент, котрий виявиться слабким у питанні реформ, може схилити баланс на користь Росії, поставивши під загрозу міжнародні програми фінансування і зв’язки з блоком, який погодився на право українців подорожувати там без віз, і чим за менш ніж два роки скористалися вже близько двох мільйонів».

Три неідеальних кандидати

Порошенкові віддають належне за збереження України після хаосу внаслідок анексії Криму і за зміцнення армії та проведення реформ, зокрема, у банківській галузі та в енергетиці.

Але процеси боротьби з корупцією застрягли, вважає Reuters, і чимало виборців розчаровані безкарністю вищих посадовців, яких не ув’язнюють за наживу та хабарництво.

«Порошенко має дуже чітку позицію, принаймні на папері, наполягаючи на спротиві Росії та на проєвропейськості. Він не ідеальний, але ми його знаємо і ми з ним працювали», – наголошує неназваний дипломат ЄС, базований у Брюсселі. Натомість на Зеленського дивляться як на загадку. Він зумів скористатися розчаруванням українців після Майдану і те, що він не має за собою політичного багажу, також приваблює виборців.

Але у ЄС стурбовані відсутністю політичного досвіду в Зеленського і його можливими зобов’язаннями перед олігархом Ігорем Коломойським. Перемога Зеленського поставила б під питання долю «Приватбанку», який український уряд був змушений захистити від банкрутства багатомільярдними вливаннями, забравши його у Коломойського.

Згідно із розповіддю одного з європейських послів, який брав участь у зустрічі з Зеленським, артист наголошував їм на своєму досвіді не комедіанта, а продюсера і менеджера. Тимошенко з її подвійним досвідом на чолі уряду також викликає суперечливі оцінки в ЄС, зокрема, через «її недавні виступи проти реформ».

«Вона дещо втратила привабливість мучениці», – сказав Reuters співрозмовник у Брюсселі.

{:}{:en}

Before the March 31 vote in the presidential election in Ukraine, Reuters correspondent reports assessments based in Kyiv and Brussels on EU diplomats with doubts as to how any of the current leading candidates could be an effective reformer.

Attention is focused on three names that polls of Ukrainian voters call the most popular: the current president of Ukraine Petro Poroshenko, who is competing for the second term, ex-Prime Minister of Ukraine Yulia Tymoshenko and comedian artist without any political experience Volodymyr Zelensky.

“We know exactly what we have with Poroshenko. We believe we know what will happen to Tymoshenko. With Zelensky we have no idea, “says one of the diplomats whose name is not named in the article.

“They all have blemishes. There is no candidate about whom it would be possible to say: yes, “says another unnamed representative in Kyiv. At the same time, Western representatives say that the elections in Ukraine have become a real competition, especially in comparison with neighboring Russia.

The cited diplomats are also concerned that excessively tight election results may be overshadowed by allegations of fraud and, possibly, protests.

In the context of the fifth year of the war in Donbass against the Russian-backed forces, Ukraine is struggling not to lose sight of the international community and to move towards membership in the EU and NATO, reporters write Reuters and conclude that the West was still ready in a certain way to support Ukrainians, at least continuing sanctions against Moscow.

“The fact that Poroshenko has isolated the wound on the Donbass, separating it from 90% of the country, gives people the feeling that they can experiment. There is a deceptive calm in the country, “says the EU diplomat based in Brussels.

“Ideally, the EU would like to see Ukraine, a great neighbor on its eastern borders, a stable democracy with a rule of law that could protect itself from Russia,” read in the article.

But the authors further emphasize that western support of Ukraine is not guaranteed and that “some Ukrainian president who appears to be weak in the issue of reforms can push a balance in favor of Russia, compromising international funding programs and ties with the bloc who agreed to the law Ukrainians to travel there without a visa, and in less than two years they have already used about two million. ”

Three non-ideal candidates

Poroshenko paid tribute to the preservation of Ukraine after the chaos as a result of the annexation of the Crimea and the strengthening of the army and reforms, in particular in the banking and energy sectors. But the processes of fighting corruption are stuck, according to Reuters, and many voters are disappointed with the impunity of senior officials who are not imprisoned for profit and bribery.

“Poroshenko has a very clear position, at least on paper, insisting on Russia’s opposition to pro-Europeanism. He is not perfect, but we know him and we worked with him, “stresses the EU’s unnamed diplomat based in Brussels. Instead, they look at Zelensky as a riddle. He managed to take advantage of the frustration of Ukrainians after the Maidan and that he does not have political luggage, and also attracts voters.

But the EU is concerned about the lack of political experience in Zelensky and its possible commitments to the oligarch Igor Kolomoisky. Zelensky’s victory would put into question the fate of Privatbank, which the Ukrainian government was forced to protect from bankruptcy by multibillion-dollar infusions, taking it from Kolomoisky.

According to a story by one of the European ambassadors who participated in a meeting with Zelensky, the artist emphasized in his experience not a comedian, but a producer and manager. Tymoshenko, with her double-headed government experience, also causes controversial assessments in the EU, in particular, through “her recent speeches against reforms.”

“She has lost some of the charm of a martyr,” said a friend in Brussels, Reuters.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons