{:uk}12 речей, які потрібно знати, відправляючись на роботу за кордон{:}{:en}12 things you need to know when going to work abroad{:}


Загрузка...

{:uk}

Ви зацікавлені в пошуку роботи за кордоном? В такому випадку, вам варто ознайомитися з ключовими порадами людей, яке вже мають такий досвід.

Ми склали список з 12 порад, про які варто знати, вирушаючи за працевлаштуванням в іншу країну.

1. Вибирайте роботодавця, який допоможе вам влаштуватися
Проводячи переговори з компанією, в якій ви збираєтеся працювати, обов’язково уточніть не тільки умови праці, а й нюанси трудового договору, а також суму компенсації, яка повинна покривати витрати на переїзд. Хороший роботодавець не тільки допоможе вам отримати візу, але і візьме на себе частину витрат по релокації. Одним словом, компанія повинна забезпечити підтримку як в матеріальному, так і в юридичному плані.

2. Ретельно вивчіть культуру компанії, зверніть увагу на work-life balance.
Для різних країн можуть бути характерні різні норми годин праці та відпочинку. Уточніть у потенційного роботодавця, що пропонується саме в цій компанії.

3. Обговоріть зайнятість
Не забудьте обговорити з компанією умови вашої роботи. Наприклад, в Європі існує правило, згідно з яким співробітник повинен повідомити роботодавця про звільнення за 3 місяці до дати звільнення. Уточніть, чи немає подібних особливостей в компанії, в якій ви хочете працювати.

4. Уточніть тип візи
Згідно за деякими типами робочих віз, в разі звільнення, співробітник повинен повертатися в свою країну, не може змінювати роботу і т.д. Проясніть для себе, які обмеження і можливості надає вам ваша віза. І приготуйтеся заповнювати масу документів. Крім того, обов’язково окремо вивчіть структуру і особливості роботи банківської та податкової систем країни призначення.

5. Зверніть увагу на кредити
Якщо в новій країні ви збираєтеся брати кредит, заздалегідь почитайте або уточніть у роботодавця, як виглядає процедура отримання позики. У ній можуть бути умови або особливості, які не дозволять вам, як експату, оформити отримання потрібної суми.

6. Підготуйтеся до складнощів банківських операцій
Робота систем банківських переказів може значно відрізнятися від того, до чого ви звикли вдома. До переїзду з’ясуйте, як відкриваються рахунки і відбуваються фінансові транзакції.

7. Постарайтеся познайомитися з іншими емігрантами
Перший час в новій країні ви будете присвячувати адаптації, в якій вам можуть допомогти люди, які вже пройшли через переїзд. Спробуйте знайти спеціалізовані сайти для експатів і поспілкуватися з їх користувачами, дізнатися якомога більше про життя за кордоном.

8. Зустрітися з місцевою поп-культурою
Ще до подорожі в нову країну, спробуйте якнайкраще відчути її культуру. Дивіться місцеві передачі, читайте газети. Це допоможе вам почати адаптацію якомога раніше.

9. Не забудьте про мовну практику
Вирушаючи в нову країну, обов’язково підучити її мову. Вашого володіння повинно вистачати хоча б для комунікацій з колегами. Особливо зверніть увагу на сленг. Його дуже часто використовують в неформальному спілкуванні.

10. Отримайте візу заздалегідь
Не варто зволікати подачу заяви на отримання візи до останнього моменту. Такі види документів, як правило, потрібно оформляти заздалегідь. В ідеалі – за місяць до передбачуваної поїздки або навіть раніше. Краще відразу заповнити всі документи, щоб потім не потрапити в складну ситуацію.
Після того, як ви отримаєте візу, обов’язково тримайте її при собі при всіх наступних поїздках між країнами.

11. Не беріть занадто багато речей
Навіть якщо ваша компанія і забезпечує перевіз всіх речей, подумайте, чи варто вам брати з собою все? Можливо, для початку краще приїхати «порожняком». Це позбавить вас від непотрібних побутових клопотів і допоможе швидше обжитися.

12. Уточніть транспортні питання
Продумайте, як ви будете добиратися на роботу на новому місці вже в перший день – вивчіть місцеву систему міського транспорту або умови, при яких ви зможете користуватися своїми правами, а також процедуру їх підтвердження.
Пошук роботи за кордоном і переїзд – досить важке заняття, але багато, хто зважився на це, кажуть, що воно того варто. Ви отримуєте безцінний досвід, який може стати в нагоді в майбутньому.{:}{:en}

Are you interested in finding a job abroad? In this case, you should familiarize yourself with the key tips of people who already have such experience.

We compiled a list of 12 tips that you should know when going for a job in another country.

1. Choose an employer who will help you to get a job
In negotiating with the company in which you are going to work, be sure to clarify not only the working conditions, but also the nuances of the employment contract, as well as the amount of compensation that should cover travel expenses. A good employer will not only help you get a visa, but will also take on some of the costs of relocating. In short, the company must provide support both in material and in legal terms.

2. Carefully study the company’s culture, pay attention to work-life balance.
Different countries may have different hours of work and rest. Please clarify the potential employer that is offered in this company.

3. Discuss employment
Do not forget to discuss with your company the terms of your work. For example, in Europe, there is a rule according to which an employee must inform the employer about dismissal 3 months before the date of dismissal. Find out if there are any similar features in the company you want to work with.

4. Refine the type of visa
According to some types of work visas, in case of dismissal, an employee must return to his country, can not change work, etc. Explain to yourself which restrictions and opportunities your visa is granted to you. And get ready to fill out a lot of documents. In addition, be sure to explicitly explore the structure and features of the banking and tax system of the country of destination.

5. Pay attention to the loans
If in a new country you are going to take a loan, read in advance or specify with the employer how the loan procedure looks. It may have conditions or features that will not allow you, as an expat, to arrange the receipt of the required amount.

6. Prepare for the complexities of banking operations
The work of remittance systems can be very different from what you used to be at home. Before moving, find out how the accounts are opened and financial transactions are taking place.

7. Try to get acquainted with other emigrants
For the first time in a new country, you will devote an adaptation that can help people who have already gone through the move. Try to find specialized sites for expats and chat with their users, learn as much about life abroad.

8. Meet local pop culture
Even before traveling to a new country, try to feel the best of her culture. Watch local broadcasts, read newspapers. This will help you start adapting as early as possible.

9. Do not forget about linguistic practice
Going to a new country, be sure to instruct her language. Your possession should be sufficient at least for communication with colleagues. Pay particular attention to slang. It is very often used in informal communication.

10. Get your visa in advance
Do not delay the application for a visa until the last moment. Such types of documents, as a rule, need to be prepared in advance. Ideally, one month before the expected trip or even earlier. It’s best to fill out all the documents immediately so you do not get into a difficult situation.
Once you get a visa, be sure to keep it with you for all subsequent trips between countries.

11. Do not take too many things
Even if your company provides transportation of all things, consider whether you should take everything with you? Perhaps it’s better to get “empty” at the beginning. This will save you from unnecessary household troubles and will help you to cope more quickly.

12. Refine the transport issues
Think about how you will get to work in a new place on the first day – study the local urban transport system or the conditions under which you can use your rights, as well as the procedure for their confirmation.
Finding a job abroad and moving is a rather difficult occupation, but many who have decided on it say that it is worth it. You get invaluable experience that can be useful in the future.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons