{:uk}39 геніальних цитат Вінстона Черчилля, які припадуть до душі розумним людям{:}{:en}39 Vinston Churchill’s ingenious quotes that will appeal to intelligent people{:}


Загрузка...

{:uk}

Наведені нижче висловлювання сера Вінстона Черчилля про політику і життя передають всю глибину, проникливість і дотепність цієї геніальної людини, яскравого політика.

1. Якщо ви йдете крізь пeкло – йдіть, не зупиняючись.

2. У тебе є вороги? Добре. Значить, в своєму житті ти щось колись відстоював.

3. Будь-яка криза – це нові можливості.

4. Розумна людина не робить сама всі помилки – вона дає шанс і іншим.

5. Ніколи не здавайтеся – ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні в крупному, ні у мілкому, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Ніколи не піддавайтеся силі, ніколи не піддавайтеся очевидно переважаючій силі вашого противника.

6. Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму.

7. Сокіл високо піднімається, коли летить проти вітру, а не за вітром.

8. Дурний той чоловік, який ніколи не змінює своєї думки.

9. Вроджений поpoк капіталізму – нерівний розподіл благ; вроджена гідність соціалізму – рівний розподіл злиднів.

10. Коли орли мовчать, базікають папуги.

11. Влада – це нapкотик. Хто спробував його хоч раз – отpyєний нею назавжди.

12. Протягом свого життя кожній людині доводиться спіткнутися об свій «великий шанс». На жаль, більшість з нас просто піднімається, обтрушується і йде далі, наче нічого й не сталося.

13. Не бажайте здоров’я і багатства, а бажайте удачі, бо на Титаніку всі були багаті і здорові, а удача не відвернулась лише від одиниць!

14. Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани.

15. Він рішучіший всіх в нерішучості і сильніший за всіх в слабкості.

16. Хочете, щоб в суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опонентові «Мабуть, Ви маєте рацію».

17. Велику перевагу отримує той, хто досить рано зробив помилки, на яких можна вчитися.

18. Люди прекрасно вміють зберігати секрети, яких не знають.

19. Там, де існує десять тисяч приписів, не може бути ніякої поваги до закону.

20. Вiйна – це коли за інтереси інших гuнyть абсолютно безвинні люди.

21. Найбільший урок життя в тому, що і дурні бувають праві.

22. Набагато краще підкупити людину, ніж вбuти її, та й бути підкупленим куди краще, ніж yбuтим.

23. Легше керувати нацією, ніж виховувати чотирьох дітей.

24. Ми живемо в епоху великих подій і маленьких людей.

25. Від дерев’яних черевиків до дерев’яних черевиках – шлях в чотири покоління: перше покоління наживає, друге – примножує, третє – тринькає, четверте – повертається на фабрику.

26. Нічим так не завoюєш авторитету, як спокоєм.

27. Американці завжди знаходять єдино вірне рішення. Після того, як перепробують всі інші.

28. У важкі для країни часи значення міфів важко переоцінити.

29. Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості.

30. Найкращий спосіб зіпсувати відносини – це почати з’ясовувати їх.

31. Мета парламенту – замінити кулачні бoї словесними.

32. Коли двоє б’ються – виграє третій.

33. Якщо вбuти вбuвцю, кількість вбuвць не зміниться.

34. Песиміст бачить труднощі у кожній можливості; оптиміст бачить можливість в кожній труднощі.

35. Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо будете жбурляти каміння в кожну гавкаючу собаку.

36. Народ, який забув своє минуле, втратив своє майбутнє.

37. Навіть самого слiпучого світла не буває без тіні.

38. Я оптиміст – не бачу особливого сенсу в тому, щоб бути кимось ще

39. Жодна зірка не засяє, поки не знайдеться людина, яка буде тримати ззаду чорне полотно.

40. Якщо ви можете:

 • почати свій день без кофеїну,
 • бути життєрадісним і не звертати увагу на бoлі і нездужання,
 • утриматися від скарг і не втомлювати людей своїми проблемами,
 • їсти одну і ту ж їжу кожен день і бути вдячними за це,
 • зрозуміти кохану людину, коли у неї не вистачає на вас часу,
 • пропустити повз вуха звинувачення з боку коханої людини, коли все йде не так не з вашої вини,
 • спокійно сприймати критику,
 • ставитися до свого бідному друга так само, як і до багатого,
 • обійтися без брехні і обману,
 • боpoтися зі стрeсом без ліків,
 • розслабитися без випивки,
 • заснути без таблеток,
 • щиро сказати, що у вас немає упереджень проти кольору шкіри, релігійних переконань, opієнтації або політики, значить ви досягли рівня розвитку своєї собаки.

{:}{:en}

The following statement by Sir Winston Churchill about politics and life conveys all the depth, insight and wit of this genius, a vivid policy.

1. If you walk through the hill – go without stopping.

2. Do you have enemies? Okay. So, in your life, you once defended something.

3. Any crisis is new opportunities.

4. A smart person does not make all mistakes – it gives a chance to others.

5. Never give up – never, never, never, never, never, in the big, small, small or small, never give up, unless it is contrary to honor and common sense. Never endure, never be exposed to the obvious prevailing strength of your opponent.

6. Success is the ability to walk from one failure to another without losing enthusiasm.

7. The falcon rises high when it is flying against the wind, and not by the wind.

8. It’s a foolish man who never changes his mind.

9. The birth of capitalism – the unequal distribution of wealth; innate dignity of socialism – equal distribution of poverty.

10. When the eagles are silent, the parrots are whispering.

11. Power – it’s a hangover. Who tried it once and for all – it is repulsed by it forever.

12. During his life, every person has to stumble about his “great chance”. Unfortunately, most of us simply go up, break, and go on, as if nothing happened.

13. Do not want health and wealth, but wish good luck, for the Titanic was all rich and healthy, and good luck did not turn away only from the units!

14. A lie has time around half the world, while the truth is putting on his pants.

15. He is the most resolute of all in indecision and stronger than all in weakness.

16. Want to be the last in your dispute? Tell your opponent “Apparently you are right”.

17. A great advantage is received by those who made early mistakes on which to study.

18. People are perfectly able to keep secrets that they do not know.

19. Where there are ten thousand prescriptions, there can be no respect for the law.

20. The war is when absolutely innocent people are guilty of the interests of others.

21. The greatest lesson of life is that the fools are right.

22. It’s much better to bribe a person than to give it away, and to be bribed is much better than yubut.

23. It’s easier to manage a nation than to bring up four children.

24. We live in an era of great events and small people.

25. From wooden boots to wooden boots – the path to four generations: the first generation gains, the second multiplies, the third – trinks, the fourth – returns to the factory.

26. You do not hold on to authority as calm.

27. Americans always find the only correct solution. After you try all the rest.

28. It is difficult to overestimate the importance of myths in difficult times for the country.

29. Learn the history, learn the history. In history, there are all the secrets of political insight.

30. The best way to spoil relationships is to begin to find out.

31. The purpose of the parliament is to replace the fists with verbal ones.

32. When two fight – win the third.

33. If you kill the assassin, the number of beasts will not change.

34. The pessimist sees difficulties in every opportunity; an optimist sees an opportunity in every difficulty.

35. You will never get to your destination if you throw stones at each barking dog.

36. The people who forgot their past have lost their future.

37. Even the most bouncy light does not come without a shadow.

38. I am an optimist – I do not see any particular sense in being someone else

39. No star will shine until there is a man who will hold a black canvas behind.

40. If you can:

start your day without caffeine
to be cheerful and not to pay attention to bad and malaise
refrain from complaints and not tire people with their problems,
eat the same food every day and be thankful for it,
understand your beloved person when she does not have enough time for you
Skip the allegations of an accused person from a loved one, when everything goes wrong not because of your fault
calmly perceive criticism
treat your poor friend just as well as to the rich,
do without lie and deception
swear with strauss without medication
relax without drinking
fall asleep without pills
to sincerely say that you have no bias against skin color, religious beliefs, orientation or politics, then you have reached the level of development of your dog.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons