{:uk}Алея українських діаспор з’явиться у Києві{:}{:en}The alley of Ukrainian diasporas will appear in Kyiv{:}


Загрузка...

{:uk}

Алея українських діаспор, закладена українськми громадами з різних країн, з’явиться у Києві як символ зв’язку українців усього світу з Батьківщиною.

Про це повідомив один з координаторів проекту «Алея українських діаспор» Олександр Білера на сторінці однойменної групи у Facebook.

«Завдання проекту – закласти в Києві символічну алею та надати можливість кожній діаспорі посадити дерево від свого імені. Пам’ятний напис буде ідентифікувати дерево та діаспору», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета проекту – показати єдність України з її дітьми-українцями, де б вони не знаходились. «Алея символічно показує, що будь-яка діаспора українців через своє коріння має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною», – зауважив Олександр Білера.

Повідомляється, що висадка перших 20 дерев планується вже у квітні цього року. Вони будуть саджатись групами, за готовністю та згідно замовленню діаспор.

Види дерев наразі погоджуються з виконавцем робіт – Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва. Дерева повинні добре рости в умовах міста і паркової алеї, мають бути добре розвинені тощо.

Активіст спілки українців Гамбургу Feine Ukraine і автор ідеї про Алею українських діаспор Олег Резник розповів у Facebook про історію виникнення проекту. «Наша ідея була посадити у себе в Гамбурзі дерево від української громади. Глянули на ціну цієї послуги і вирішили замість одного дерева у Гамбурзі висадити 10 дерев в Україні. Ідею підтримали ще кілька громад з інших міст Німеччини, але досить швидко зацікавилися й інші країни», – зазначив Олег Резник.

Він розповів, що далі у Facebook познайомився з активістами, які у своему районі (Русанівка, м.Київ) висаджували дерева та впорядковували свій район. «Першим на мій заклик вігукнувся пенсіонер з Русанівки Леонід Албул, потім приєднався Олександр Білера. Так створилася наша група», – сказав Олег Резник. За його словами, Леонід Албул бере активну участь від української сторони. «Завдяки йому нашим проектом зацікавився Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України. Він вирішуе багато інших технічних питань, є адміном у нашій групі», – додав активіст.

Олег Резник зазначив, що проект зі створення Алеї погоджений з Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу КМДА. Українська сторона ще працює над табличками.

У свою чергу, українські громади проводять голосування і вибирають “своє” дерево. Фахівці-біологи перевіряють, чи воно підходить. Якщо так, то громада купує саджанець у будь-якому пітомнику, а КП УЗН Дніпровського району  висаджує та забеспечує полив та догляд.

Алея розташується  на території Русанівського парку, від альтанки вздовж Дніпра. Організатори проекту хочуть зберегти принцип “Одна країна – одне дерево”. Планується висадити щонайменше 100 дерев.

Наразі свої дерева для участі у проекті вже обирають громади з 34 країн: Данія, Хорватія, Іспанія, Словенія, Швеція, Італія, Нідерланди, Японія, Естонія, Казахстан, Алжир, Німеччина, Росія, Білорусь, Сербія, Португалія, Туреччина, Норвегія, Албанія, Йорданія, Австралія, Ірландія, Греція, Киргизстан, Франція, ОАЕ, Домініканська Республіка, Люксембург, США, Малазія, Ізраїль, Сінгапур, Литва та Чорногорія. Організатори щиро запрошують долучатися до проекту українців з устого світу.

Серед видів дерев, які розглядаються закордонними українцями, – дуб, верба, сакура, горобина, лавр, горіх, сосна, гінкго, липа, бук, береза, ялина, калина тощо. Діаспоряни обирають дерево для Алеї голосуванням всередині громади, зважаючи, зокрема, на національні дерева країн проживання, вподобання членів громади тощо.

{:}{:en}

The alley of Ukrainian diasporas, laid by Ukrainian communities from different countries, will appear in Kyiv as a symbol of the connection of Ukrainians around the world with the Motherland.
This was announced by one of the coordinators of the project “The Ukrainian Diaspora Alley” by Alexander Bilera on the Facebook page of the same group.

“The objective of the project is to set up a symbolic alley in Kyiv and give each diaspora the opportunity to plant a tree on its own behalf. A memorable inscription will identify the tree and diaspora, “the message says.

It is noted that the purpose of the project is to show the unity of Ukraine with its Ukrainian children, wherever they are. “The alley symbolically shows that any diaspora of Ukrainians through its roots has a spiritual connection with Ukrainians of the whole world and Ukraine,” said Alexander Bilera.

It is reported that the landing of the first 20 trees is scheduled already in April this year. They will be grouped, willingly and according to the order of the diaspora.

Types of trees are currently agreed with the contractor – the Communal Enterprise for keeping green areas of the Dnipro district of Kyiv. Trees should grow well in the city and park paths, should be well developed, and so on.

Fein Ukraine activist of the Ukrainian community in Hamburg and author of the idea of ​​the Ukrainian Diaspora Alley, Oleg Reznik, told Facebook about the history of the project. “Our idea was to plant a tree from the Ukrainian community in Hamburg. They looked at the price of this service and decided instead of one tree in Hamburg to plant 10 trees in Ukraine. The idea was supported by several more communities from other cities in Germany, but other countries became quite interested too “, – said Oleg Reznik.

He said that on Facebook, he became acquainted with activists who in their area (Rusanivka, Kiev) planted trees and arranged their area. “Leonid Albul, a pensioner from Rusanivka, was the first to call on me, and Alexander Bilera then joined him. This is how our group was formed, “said Oleg Reznik. According to him, Leonid Albou is actively involved with the Ukrainian side. “Thanks to him, our project attracted the M. M. Grishko National Botanic Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. He solves many other technical issues, is an admin in our group “, – added the activist.

Oleg Reznik noted that the project on the creation of the Alley is in agreement with the Office of Ecology and Natural Resources of the executive body of the KCSA. The Ukrainian side is still working on plates.

In turn, Ukrainian communities conduct voting and choose their “own” tree. Specialists-biologists check if it is suitable. If so, then the community buys a sapling in any nursery, and the KP UZN of the Dnipro district is planted and provides irrigation and care.

The alley will be located on the territory of the Rusanivsky Park, from the pavilion along the Dnieper River. The project’s organizers want to keep the principle “One country is one tree”. It is planned to land at least 100 trees.

At present, their communities are already selected by the community from 34 countries: Denmark, Croatia, Spain, Slovenia, Sweden, Italy, Netherlands, Japan, Estonia, Kazakhstan, Algeria, Germany, Russia, Belarus, Serbia, Portugal, Turkey, Norway, Albania, Jordan, Australia, Ireland, Greece, Kyrgyzstan, France, UAE, Dominican Republic, Luxembourg, USA, Malaysia, Israel, Singapore, Lithuania and Montenegro. Organizers sincerely invite to join the project of Ukrainians from the world.

Among the types of trees that are considered by foreign Ukrainians are oak, willow, sakura, mountain ash, laurel, walnut, pine, ginkgo, linden, beech, birch, spruce, turbot, etc. Diasporians choose the tree for the Alley by voting within the community, taking into account, in particular, the national trees of the countries of residence, the preferences of the community members, and others like that.

{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons