{:uk}Як українським медикам підтвердити освіту та почати працювати у Німеччині{:}{:en}How Ukrainian doctors confirm education and start working in Germany{:}


Загрузка...

{:uk}

Основною проблемою еміграції медиків, які хочуть за кордоном займатися професійною діяльністю, є процедура підтвердження диплома про освіту.

Молодим медикам або студентам останніх курсів медінституту, найкраще поступити в закордонний університет, доздати різницю іспитів і таким чином підтвердити свою освіту.

Що ж робити медичним працівникам, у яких за плечима є і вища освіта, інтернатура, і ординатура, і понад трьох років практики? За європейськими стандартами, саме такий медик може претендувати на підтвердження диплома в ЄС.

У деяких країнах, підтвердження диплома медика практично нереально, Зокрема у Франції чи Італії. В інших країнах підтвердити диплом лікаря можна, але тільки за умови наявності дозволу на проживання з правом роботи. Це – Фінляндія, Австрія, Бельгія, Швейцарія та інші північні і західні країни ЄС.

У ряді країн медикам можливо підтвердити свій диплом і стати європейським фахівцем за певних умов. Ось як цей процес відбувається у Німеччині.

Німеччина – це єдина країна, де існує відпрацьована і дуже чітка схема, за якою медик може відразу почати працювати і отримувати зарплату. Почати трудову діяльність у ролі асистента  можна уже під час процесу підтвердження диплома.

З чого почати

Заявник повинен здати іспит на знання німецької мови на рівні В2. Якщо мовний сертифікат він отримав на батьківщині, то в Німеччині повинен здати невеликий іспит для лікарів. Також йому потрібно документально підтвердити свою медичну освіту, спеціалізацію та досвід роботи за фахом, терміном у понад  3-ох років  Для цього слід додати перекладені і завірені документи та копію трудової книжки.

Випробувальний період

Далі заявник повинен пройти випробувальний період в медичній установі з мінімальною оплатою праці – близько 450 – 500 євро в місяць. Також працівнику  на цей період надається житло. Після завершення випробувального періоду оплата праці асистента лікаря значно підвищується і складає близько 1500 євро. Так само він може подати заяву на отримання блакитної карти та привезти сім’ю.

Остаточне підтвердження освіти

Протягом наступних п’яти років медик проходить повну процедуру підтвердження освіти. Він здає кваліфікаційний іспит на німецькій мові, що складається з теста, письмового іспиту та практичної частини. Потрібно перед комісією поставити діагноз пацієнту і провести з ним відповідні маніпуляції.

Переваги та недоліки

Величезний плюс цієї програми в тому, що медик може відразу почати працювати, а ось великий недолік – це те, що потрібно відразу знати німецьку на високому рівні, а так само мати документи, що дозволяють пройти співбесіди і випробувальний термін.

Якщо ви не володієте мовою, або маєте проблеми із візою, простіше буде вступити на 6-12-місячні мовні курси у Австрії або Німеччині, за цей час вивчити мову і працевлаштуватися.{:}{:en}

The main problem of emigration of physicians who want to engage in professional activities abroad is the procedure for confirming the diploma of education.

Young doctors or students of the last courses of the medical institute, it is best to enroll in a foreign university, to pass the difference of examinations and thus to confirm the education.

What do medical professionals who have higher education, internship and internships, and more than three years of practice? According to European standards, such a doctor can apply for a diploma in the EU.

In some countries, a medical certificate is practically unrealistic, particularly in France or Italy. In other countries, you can confirm a doctor’s degree, but only if you have a work permit. These are Finland, Austria, Belgium, Switzerland and other northern and western EU countries.

In some countries, doctors can confirm their diploma and become a European specialist under certain conditions. Here’s how this process takes place in Germany.

Germany is the only country where there is a well-worked and very clear scheme on which a physician can immediately start work and receive a salary. You can start work as an assistant already during the process of confirming the diploma.

Where to start

Applicant must pass the German language proficiency test at B2 level. If he received a language certificate at home, then in Germany he must pass a small exam for doctors. He also needs to document his medical education, specialization and work experience in a specialty for more than 3 years. To do this, add translated and certified documents and a copy of the work book.

Testing period

The applicant must then undergo a probationary period at a medical institution with a minimum wage of around 450-500 euro per month. Also, an employee is provided with housing for this period. Upon completion of the probationary period, the salary of the doctor’s assistant increases significantly and amounts to about 1500 euros. Similarly, he can apply for a blue card and bring his family.

Final confirmation of education

During the next five years, a doctor undergoes a complete procedure for confirming education. He passes a German test, consisting of a test, a written examination and a practical part. It is necessary before the commission to diagnose the patient and carry out appropriate manipulations with him.

Advantages and disadvantages

A huge plus of this program is that the doctor can immediately start to work, but the big drawback is that you need to know German at a high level immediately, as well as have documents that allow you to go through interviews and probation.

If you do not speak a language or have a visa problem, it is easier to enroll in 6-12 month language courses in Austria or Germany, during which time you will learn the language and work.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons