{:uk}Як розрахувати PIT в Польщі? Зміни в процедурі та терміни складання{:}{:en}How to calculate PIT in Poland? Changes in procedure and timing{:}


Загрузка...

{:uk}

PIT за 2018 рік замість нас розрахує податкова інспекція, що значно спростить податкове регулювання у порівнянні до попередніх років. Ти не менш платники податків і далі будуть мати можливість внести поправки до декларації або ж заповнити її самостійно.

PIT — це податкова декларація на доходи фізичних осіб (ПДФО), яку складають за минулий рік, тобто у 2019 ми складаємо декларацію за 2018. Абревіатура PIT походить від англійського виразу Personal Income Tax, що означає податок на доходи фізичних осіб. Оподаткуванню підлягає кожен, хто досяг 18 років та працює в Польщі, незалежно від громадянства та типу договору: трудовий договір (umowa o pracę), договір підряду (umowa o dzieło) та договір доручення (umowa zlecenia).

PIT-11, PIT-37, PIT-38 у Польщі — що це?

PIT-11 — це податковий документ, що складає роботодавець на кожного працівника. Натомість PIT-37 складає сам працівник на основі інформації отриманої від роботодавця у PIT-11. В обох документах зображені доходи, витрати та нараховані податки за минулий рік. Варто зазначити, що PIT-37 є найпопулярнішою податковою декларацією, яку складають фізичні особи: штатні працівники, підрядники, пенсіонери.

PIT-38 складають ті платники податків, що отримують дохід від капіталу. До доходів від капіталу належать: відсотки по банківських депозитах, інших формах збереження або інвестування, доходи від торгівлі цінними паперами.

Роботодавці зобов’язані скласти PIT-11 до кінця січня, щоб працівники податкової мали більше часу на заповнення наших декларацій замість нас.

Досі роботодавці мали обов’язок відправити PIT-11 до кінця лютого, з 2019 правила змінились. Зараз фірма має скласти декларації до податкової в терміні до 31 січня, таким чином у працівників податкової буде більше часу, щоб заповнити за нас PIT-37 та PIT-38.

Декларацію PIT-11 фірма надсилає до трьох місць: до відділу податкової служби за місцем проживання конкретного працівника, один примірник залишає собі, а третій примірник отримує працівник.

Платформа “Твій е-PIT” та спрощення у процедурі складання декларації

15 лютого Міністерство фінансів запустить платформу “Твій e-PIT”, де декларації за працівників складатимуть службовці податкової. Поки що послуга “Твій e-PIT” буде доступна лише фізичним особам, які не ведуть підприємницької діяльності та складають PIT-37, а також тим, хто отримує доходи від капіталу та складає декларацію PIT-38.

Коли працівники податкової приготують PIT, Національна податкова адміністрація (Krajowa Administracja Skarbowa) повідомить платника податків електронною поштою, що декларація вже заповнена.

Особа може зайти на приватний профіль на платформі “Твій e-PIT” — для цього необхідно вписати PESEL та суму прибутку з тогорічної декларації – і переглянути заповнений PIT, при необхідності внести корективи.

Редагування PIT: терміни

Національна податкова адміністрація складає ПДФО на основі інформації від роботодавців та даних, що надані платником податків в декларації за попередній рік. Наприклад, комусь нарахують пільгу на дитину, ідентичну як в торішній декларації, або 1 відс. буде перераховано на користь благодійній організації, яку платник вибрав торік.

Якщо ми хочемо внести корективи, необхідно зробити це до 30 квітня. Після цього декларації будуть автоматично підтверджені та складені, незалежно навіть від того, чи особа переходила на платформу, чи ні.

Значною перевагою електронної системи складення декларацій є швидший термін повернення переплати (nadpłata) — до 45 днів. Якщо ж платник податків не має наміру користуватися новою електронною системою розрахунків та хоче скласти PIT у паперовій формі, то термін повернення коштів винесе три місяці.

Крім того, Міністерство фінансів повідомляє, що послуга “Твій e-PIT” буде доступна також для підприємців з 2020 року.{:}{:en}

In 2018, the PIT will be replaced by a tax inspectorate, which will greatly simplify tax regulation in comparison with previous years. You, no less, taxpayers will still be able to make amendments to the declaration or fill it out on your own.

The PIT is the personal income tax return (PIT), which is made up over the past year, which means that in 2019 we will make a declaration for 2018. The PIT’s abbreviation is derived from the English version of Personal Income Tax, which means the income tax of individuals. Anyone who has reached the age of 18 years and is employed in Poland, regardless of nationality and type of contract, is subject to payment: employment contract (umowa o pracę), contract of employment (umowa o dzieło) and contract of assignment (umowa zlecenia).

PIT-11, PIT-37, PIT-38 in Poland – what is it?

PIT-11 is a tax document, which is an employer for each employee. Instead, the PIT-37 is itself a worker based on the information received from the employer at PIT-11. Both documents show income, expenses and accrued taxes for the past year. It is worth noting that PIT-37 is the most popular tax return, made up of individuals: regular employees, contractors, pensioners.

PIT-38 is made up of those taxpayers who receive income from capital. Income from capital includes: interest on bank deposits, other forms of saving or investing, income from trading in securities.

Employers are obliged to make PIT-11 by the end of January, so that taxpayers have more time to fill our declarations instead of us.
So far, employers had the obligation to send PIT-11 by the end of February, from 2019 the rules changed. Now the company has to make tax returns by January 31, so tax employees will have more time to fill in for us PIT-37 and PIT-38.

The PIT-11 declaration sends up to three places: to the tax service at the place of residence of a particular employee, one copy is left to itself, and a third copy is received by the employee.

The platform “Your e-PIT” and simplification of the procedure of making a declaration
On February 15, the Ministry of Finance will launch the “Your e-PIT” platform, where employees’ declarations will be made by tax officials. So far, the service “Your e-PIT” will only be available to individuals who do not conduct business and comprise PIT-37, as well as those who receive income from capital and make a declaration of PIT-38.

When the tax staff prepares the PIT, the National Tax Administration (Krajowa Administracja Skarbowa) will notify the taxpayer by e-mail that the declaration has already been completed.

A person can enter a private profile on the platform “Your e-PIT” – for this you need to enter PESEL and the amount of profit from the annual declaration – and view the filled PIT, if necessary, make adjustments.

Editing PIT: terms
The National Tax Administration puts the PIT on the basis of information from employers and data provided by the taxpayer in the declaration for the previous year. For example, someone will be credited with a child benefit, identical to last year’s declaration, or 1 per cent. will be redeemed in favor of the charitable organization, which the payer chose last year.

If we want to make adjustments, it is necessary to do so by April 30th. After that, the declarations will be automatically verified and compiled, regardless of whether the person switched to the platform or not.

Significant advantage of the electronic system of making declarations is a faster term for repayment of overpayment (nadpłata) – up to 45 days. If the taxpayer does not intend to use the new electronic settlement system and wants to draw up the PIT in paper form, then the repayment period will be three months.

In addition, the Ministry of Finance reports that the service “Your e-PIT” will be available for entrepreneurs from 2020.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons