{:uk}Який правовий статус повинен мати іноземець, щоб купити нерухомість в Польщі?{:}{:en}What legal status should a foreigner have to buy real estate in Poland?{:}


Загрузка...

{:uk}

 

Як правило, польське законодавство розрізняє:
 • окреме житлове приміщення (зазвичай називається квартирою),
 • нерухомість земельну:
  – забудовану (будинком або сегментною забудовою) – зазвичай називається будинком,
  – незабудовану.

Цей поділ є важливим, бо правила в Польщі розрізняють купівлю квартири від купівлі будинку, землі.

 

КУПІВЛЯ БЕЗ ДОЗВОЛУ: КВАРТИРА, ГАРАЖ

Іноземець не повинен мати жодного визначеного правового статусу у Польщі, щоб купити окреме житлове приміщення, тобто, квартиру у багатоквартирному будинку. Аналогічна ситуація і з гаражем, (який розуміється як самостійна комерційна нерухомість нежитлового призначення, а не як приміщення, що належить до житлового приміщення). Іноземцеві, який має в Польщі візу, дозвіл на тимчасове перебування, дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС не потрібен жоден додатковий документ, (напр., дозвіл на купівлю квартири), який давав би йому право на купівлю квартири чи гаража. Такий дозвіл також не потрібен іноземцеві, який не перебуває у Польщі, але хоче придбати нерухомість.

Важливе: Володіння нерухомістю в Польщі не є достатньою підставою для надання іноземцеві легального перебування в Польщі. Це означає, що іноземець, який перебуває в Польщі, не може отримати карти перебування лише на основі того, що у нього є в Польщі власна нерухомість.

КУПІВЛЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ: БУДИНОК (ЗАБУДОВАНА ЗЕМЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ)

Дозвіл не потрібен у випадку, коли іноземець:

 • проживає у Польщі не менше 5 років від дати надання дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС,
 • перебуває у шлюбі з громадянином Польщі, проживає, принаймні, 2 роки в Польщі (від дати надання дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС), а придбана нерухомість буде спільною власністю подружжя,
 • є громадянином або підприємцем країн – сторін договору про Європейську економічну зону (список країн ЄЕЗ знаходиться тут ->) та країн Швейцарської Конфедерації.

НЕРУХОМІСТЬ У ПРИКОРДОННІЙ ЗОНІ

Проте, якщо іноземець хоче купити у Польщі земельну забудовану будинком нерухомість (будинок) або квартиру в, так званій, прикордонній зоні–> незалежно від його правового статусу у Польщі, він повинен отримати дозвіл міністра внутрішніх справ на придбання нерухомості.

Дозвіл міністра внутрішніх справ на придбання нерухомості

Дозвіл Міністра внутрішніх справ на придбання нерухомості видається за письмовою заявою, яка повинна містити такі пункти (немає стандартного взірця, форми заяви):

 • дані заявника – ім’я, прізвище, громадянство, адреса проживання,
 • дані нерухомості:
  – земельної – правова підстава на нерухомість, вулиця, місцевість, гміна, воєводство, обліковий номер ділянки, площа, номер земельно-кадастрової книги ->, особливості будівлі,
  – будинкової, якщо земля є предметом права довічного користування – номер будинку, житлова площа, вулиця, місцевість, гміна і воєводство розташування,
 • дані продавця – ім’я, прізвище, адреса проживання (назва та адреса у випадку компанії),
 • визначення правових дій, що виникають з покупки нерухомості (вид договору, напр., дарування, продажу, обміну),
 • інформацію про мету покупки нерухомості,
 • документацію, яка підтверджує зв’язок іноземця з Польщею:
  – польське походження,
  – шлюб з громадянином Польщі,
  – дозвіл на перебування тимчасове, постійне або довготермінового резидента ЄС,
  – ведення господарської або сільськогосподарської діяльності на території Польщі,
 • перелік джерел фінансування покупки, (напр., кредит, власні засоби).

До підготованої заяви потрібно також додати такі документи:

 • ксерокопію документу, що засвідчує особу покупця
 • правову документацію нерухомості (видану не раніше, ніж за шість місяців до подачі заяви):
  – копію земельно-кадастрової книги -> або довідку з пакету документів,
  – виписку з земельного кадастру та креслення з земельно-кадастрової карти,
  – список ґрунтових змін,
  – виписку з діючого плану землеустрою або довідку про відсутність такого плану і/або рішення про локалізацію інвестицій громадського призначення і/або рішення про умови забудови, якщо такі були видані,
 • заяву продавця про готовність продати нерухомість та попередній договір, якщо такий був укладений,
 • підтвердження наявності фінансових засобів на купівлю нерухомості і/або довідку з банку про кредитоспроможність,
 • довідку з Закладу соціального страхування (ЗСС ->) і податкового управління про відсутність заборгованості з обов’язкових внесків (Свідоцтво про виконанням податкових зобов’язань перед Державним казначейством ->),
 • дані і правові основи для придбання нерухомості, розташованої на території Польщі, якщо вона вже належить іноземцеві,
 • документ, що засвідчує сплату мита в розмірі 1 570 злотих.

Всі документи повинні бути підготовані на польській мові. Документи іноземною мовою повинні бути представлені разом з перекладом на польську мову і завірені присяжним перекладачем.

Заяву на дозвіл на придбання нерухомості іноземець подає особисто або через довірену особу, яка є юрисконсультом або адвокатом, в Департамент дозволів і ліцензій в бюро подачі документів Міністерства внутрішніх справ на вул. Раковецькій, 2а у Варшаві (установа працює з 8:00 до 16:00). Заява разом з іншою документацією також може бути надіслана поштою на адресу: вул. Раковецька, 2а, 02-591 Варшава.

Процедура видачі дозволів зазвичай триває від 2 до 4 місяців.

Відмова у видачі дозволу на купівлю нерухомості іноземцем може бути у випадку, коли:

 • іноземець не підтвердив зв’язків з Польщею,
 • вказана у заяві нерухомість становить загрозу для оборони, безпеки країни і/або громадського порядку,
 • купівля, вказаної у заяві нерухомості, суперечить міркуванням соціальної політики та охорони здоров’я.

Важливе: Виданий дозвіл дійсний два роки з дати видачі. Дозвіл дає змогу придбати зазначену нерухомість на загальних підставах.

Увага: Придбання нерухомості без дозволу, коли він вимагається, є недійсним.

Промеса

Промеса – це документ, зобов’язання-обіцянка видачі дозволу на купівлю будь-якої нерухомості у Польщі іноземцем. У період промеси міністр внутрішніх справ не може відмовити у видачі дозволу на придбання нерухомості, хіба що змінився фактичний стан, важливий для вирішення справи. Наявність промеси дозволяє брати участь в тендерах у справі придбання нерухомості.

Для отримання промеси іноземець повинен приготувати і подати такий же набір документів, як і у випадку отримання дозволу міністра внутрішніх справ на купівлю нерухомості за винятком документів, які позначають нерухомість.

За подачу заяви на отримання промеси потрібно оплатити державне мито у розмірі 98 злотих.

Важливе: Промеса дійсна протягом одного року з дати видачі.

{:}{:en}

Typically, Polish law distinguishes between:

separate living room (usually called an apartment);
real estate land:
– Built-in (house or segmental building) – is usually called a house,
– unbuilt.
This division is important because the rules in Poland distinguish the purchase of apartments from the purchase of houses, land.

PURCHASE WITHOUT PERMISSION: APARTMENT, GARAGE

A foreigner should not have any definite legal status in Poland to buy a separate living space, that is, an apartment in an apartment building. A similar situation with the garage, (which is understood as an independent commercial real estate non-residential, and not as a room belonging to a residential space). A foreigner who has a visa in Poland, a temporary residence permit, a permanent residence permit or a residence permit for a long-term resident of the EU does not require any additional document (eg a permit for the purchase of an apartment) that would give him the right to purchase an apartment or a garage . Such a permit is also not required for a foreigner who is not in Poland, but wants to buy real estate.

Important: Ownership of real estate in Poland is not a sufficient reason for granting a foreigner a legal stay in Poland. This means that a foreigner staying in Poland can not obtain a residence card solely on the basis of his own property in Poland.

PURCHASE AFTER ACCESS PERMIT: HOUSE (LAND REAL ESTATE PROPERTY)

Permission is not required in case when a foreigner:

resides in Poland for at least 5 years from the date of granting a permanent residence permit or a residence permit for a long-term resident of the EU,
is married to a Polish citizen, resides for at least 2 years in Poland (from the date of granting a permanent residence permit or a residence permit for a long-term resident of the EU), and the acquired property will be the joint property of the spouse,
is a citizen or an entrepreneur of the countries party to the Agreement on the European Economic Area (the list of EEA countries is here ->) and the Swiss Confederation.

REAL ESTATE IN THE BORDER ZONE

However, if a foreigner wants to buy a real estate (house) or an apartment in Poland in the so-called border zone- regardless of his legal status in Poland, if he wants to buy a land built in Poland, he must obtain the permission of the interior minister for the purchase of real estate.

Permission of the Minister of the Interior for the purchase of real estate
The permission of the Minister of Internal Affairs for the acquisition of real estate is issued on the basis of a written application, which must contain the following items (no standard model, application form):

data of the applicant – name, surname, citizenship, address of residence,
real estate data:
– land – legal basis for real estate, street, district, district, province, registration number of plot, area, number of land cadastre books ->, features of the building,
– house, if the land is the subject of the right to use life-house number, living space, street, locality, gmina and voivodship location,
seller’s data – name, last name, address of residence (name and address in the case of the company),
definition of legal actions arising from the purchase of real estate (type of contract, eg donation, sale, exchange),
information on the purpose of the purchase of real estate,
documentation confirming the connection of a foreigner with Poland:
– Polish origin
– marriage with a citizen of Poland,
– permission to stay a temporary, permanent or long-term resident of the EU,
– conducting of economic or agricultural activity in Poland,
list of sources of financing purchase, (eg credit, own funds).
The following documents must also be attached to the prepared application:

photocopy of the document confirming the buyer’s identity
Legal documentation of real estate (issued not earlier than six months before the application):
– a copy of the land cadastre book -> or a certificate from the package of documents,
– an extract from the land cadastre and drawings from the land cadastral map,
– a list of soil changes
– an extract from the existing plan of land management or a certificate of absence of such a plan and / or a decision on the localization of public investment and / or a decision on the conditions of development, if any, were issued,
the seller’s declaration of readiness to sell the property and the previous contract, if any, has been concluded,
confirmation of the availability of financial assets for the purchase of real estate and / or a certificate from the bank on creditworthiness,
a certificate from the Social Insurance Institution (WSS ->) and the Tax Board on the absence of arrears of obligatory contributions (Certificate of performance of tax liabilities to the State Treasury ->),
data and legal basis for the acquisition of real estate located in Poland, if it already belongs to a foreigner,
a document certifying payment of a fee of 1 570 zlotys.
All documents must be prepared in Polish. Documents in a foreign language must be submitted together with a translation into Polish and certified by a sworn translator.

An application for a permit for the acquisition of real estate is filed by a foreigner personally or through a trustee who is a lawyer{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons