{:uk}Президент Вроцлава призначив уповноважену з питань українців{:}{:en}President of Wroclaw has appointed a commissioner for Ukrainians{:}


Загрузка...

{:uk}

У середу, 27 березня, Ольга Хребор стала повноважною представницею з питань жителів українського походження президента Вроцлава. Новостворена посада має допомогти в розвитку міжкультурного діалогу та реагувати на потреби української громади, яка живе у столиці Нижньосілезького воєводства.

«Ми розвиваємо Вроцлав відкритий і толерантний. Ми хочемо міста, у якому всі почуватимуться добре. Я хочу, аби іноземці, котрі сюди приїжджають, не тільки тут працювали і зачинялися у своїх громадах, але активно використовували це місто і почували себе повноправними його громадянами», – сказав президент Вроцлава Яцек Сутрик під час ForUM for Unity of Migrants (Форуму за єдність мігрантів – ред.), що триває у місті.

Він підкреслив, що буде «абсолютним продовжувачем політики Рафала Дуткєвича (попереднього президента Вроцлава – ред.) у сфері співпраці з українською громадою».

«Уряд (міста) для Вас зажди відкритий і наші голови, серця та думки також спрямовані на розвиток польсько-українських відносин. Я хочу, аби усі іноземці, зокрема українці, почувалися у Вроцлаві так, як у себе вдома», – сказав він.

Президент Вроцлава представив також свою повноважну представницю з питань жителів українського походження, якою стала Ольга Хребор, голова культурно-бібліотечного центру «Фама» і президент фестивалю «Калейдоскоп культур».

Яцек Сутрик наголосив, що завданням новопризначеної уповноваженої буде продовження і розвиток міжкультурного діалогу у Вроцлаві, із особливим урахуванням української громади, яка живе у столиці Нижньосілезького воєводства. «Нині – це вже кількадесят тисяч осіб. Тому я прийняв рішення про призначення спеціального уповноваженого, який буде відповідати за ці відносини, з яким я буду розмовляти, але передусім, з яким громада буде розмовляти про свої потреби», – зазначив він.

«Не все є функцію діяльності самоврядування, багато відповідальності спочиває на польській державі, яке, до речі, посередньо виконує деякі з них, я маю на увазі легалізацію перебування, або питання, пов’язані із працевлаштуванням українців», – сказав Сутрик. «Ми хочемо почути українську громаду, спробувати відповісти на їхні невідкладні потреби, які визначають їхню якість життя тут. Уповноважений буде „приводним пасом”, що говоритиме про потреби українців, котрі живуть у Вроцлаві», – сказав він.

За словами Ольги Хребор, найбільшими проблемами українців є освіта іммігрантів відразу після приїзду до Польщі. «Ми мусимо пам’ятати про те, що до нас приїжджають не тільки працівники, але також цілі родини. Діти на початку не завжди дуже вільно говорять польською, аби відразу ходити на тому самому рівні з польськими громадянами до шкіл», – зауважила вона.

Друге питання, на якому хоче зосередитися уповноважена, – це виховання приймаючого суспільства. «Попри близькість української культури та мови, українська громада дотепер стикається з деякими непорозуміннями, певною відсутністю сприйняття серед однолітків з Польщі», – сказала вона. «Це випливає з того, що як вроцлав’яни, але передусім як громадяни Польщі, ми не звикли мати справу з іншістю, навіть якщо ця іншість є майже непомітною», – відзначила Ольга Хребор.

Сама про себе Ольга Хребор сказала так: «Я українка з Вроцлава. Питання української громади, яка живе у Вроцлаві, стосуються мене безпосередньо. Я рада, що моє місто бачить культурний та економічний потенціал, властивий українські меншині та українські імміграції».{:}{:en}

On Wednesday, March 27, Olga Hrebrob became a plenipotentiary on issues of residents of the Ukrainian origin of the President of Wroclaw. The newly created post should help develop intercultural dialogue and respond to the needs of the Ukrainian community living in the capital of the Lower Silesia Voivodship.

“We are developing Wroclaw open and tolerant. We want a city in which everyone will feel good. I want the foreigners who come here not only worked here and locked up in their communities, but actively used the city and felt full of its citizens, “said Wroclaw President Jacek Sutrik during the Forum for Unity of Migrants migrants – ed.) that continues in the city.

He emphasized that he would be “the absolute follower of the policy of Rafal Dutkevich (former President of Wroclaw – ed.) In the field of cooperation with the Ukrainian community.”

“The government (city) is open for you and our heads, hearts and thoughts are also aimed at the development of Polish-Ukrainian relations. I want all foreigners, especially Ukrainians, to feel in Wroclaw like at home, “he said.

President Wroclaw also introduced his authorized representative on issues of Ukrainian origin, which became Olga Hrebrob, head of the culture and library center “Fam” and president of the festival “Kaleidoscope of Cultures”.

Jacek Sutrik stressed that the task of the newly appointed commissioner would be the continuation and development of the intercultural dialogue in Wroclaw, with particular regard to the Ukrainian community living in the capital of the Lower Silesia Voivodship. “Now it’s already a few thousand people. Therefore, I decided to appoint a special commissioner who will be responsible for these relations with whom I will speak, but first and foremost, with whom the community will talk about their needs, “he said.

“Not everything is a function of self-government, a lot of responsibility rests in the Polish state, which, incidentally, does some of them indirectly, I mean the legalization of stay or issues related to the employment of Ukrainians”, – said Suutrik. “We want to hear the Ukrainian community, try to answer their urgent needs, which determine their quality of life here. The commissioner will be the “driving pass”, which will talk about the needs of Ukrainians living in Wroclaw, “he said.

According to Olga Hrebor, the greatest problems of Ukrainians is education of immigrants right after their arrival in Poland. “We must remember that not only workers come to us, but also whole families. Children in the beginning are not always very fluent in Polish to go straight to the same level with Polish citizens to schools, “she said.

The second issue, on which the commissioner wants to focus, is the upbringing of the host society. “Despite the proximity of Ukrainian culture and language, the Ukrainian community still faces some misunderstandings, a lack of perceptions among peers from Poland,” she said. “It follows from the fact that we are not accustomed to dealing with otherness as Wroclaw, but primarily as citizens of Poland, even if this otherness is almost invisible,” said Olga Hrebor.

Olga Hreborov himself said about himself: “I am a Ukrainian from Wroclaw. The question of the Ukrainian community living in Wroclaw concerns me directly. I am glad that my city sees cultural and economic potential inherent in Ukrainian minorities and Ukrainian immigration. “{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons