{:uk}Усі мобільні оператори змінять абонентську плату{:}{:en}All mobile operators will change the subscription fee{:}


Загрузка...

{:uk}

Оператори мобільного зв’язку України Kyivstar, Vodafone і lifecell повинні впродовж двох тижнів переглянути тарифні пропозиції та відмовитися від практики брати з людей плату кожні 4 тижні. Про це пише видання Хвиля.

В іншому випадку Антимонопольний комітет України перегляне пакети за них, а заодно накладе на провайдерів телеком-послуг штрафи. Антимонопольники завершили розслідування і винесуть вердикт з цього питання 15 квітня.

Відзначається, що з серпня 2018 року вся «велика трійка» почала перекладати значну частину своїх тарифних планів на чотиритижневий період тарифікації (28 днів). До цього абонентська плата нараховувалася за календарний місяць – 30 або 31 день. В результаті чого абоненти були змушені платити операторам за зайвий 13-й місяць в році.

У відповідь на скарги населення відреагував, однак, не регулятор ринку НКРЗІ, а Антимонопольний комітет України. 12 листопада відомство відкрило справу проти компаній, оскільки вбачає в їхніх діях ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тоді уповноважена АМКУ у справі Марія Процішен пояснила, що на картельну змову вказують, зокрема, виявлені невідповідності в зовнішній і внутрішній документації операторів мобільного зв’язку.

Kyivstar, Vodafone і lifecell пояснювали зміну тарифів тим, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлено щодо терміна «абонентська плата», а нові тарифи підпадають під іншу різновид оплати – «плата за пакет послуг». А значить нормативні обмеження не повинні на неї поширюватися.

Однак, як з’ясували уповноважені Антимонопольного комітету, в умовах надання послуг кожного з операторів, які вони стверджували своїми внутрішніми наказами, в розділах «Термінологія» згадується саме «абонентська плата».

Вчора, 27 березня, Марія Процішен відповіла на численні звернення зацікавлених в ході осіб і уточнила, що розгляд справи знаходиться на фінальній стадії. І додала, що деякі оператори почали відмовлятися від сумнівної практики ще до засідання АМКУ.

Наприклад, 22 березня Vodafone вніс зміни до деяких тарифні плани і змінив розрахунковий період з чотирьох тижнів до місяця. Серед оновлених були названі тарифні плани Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а також Vodafone Family і Vodafone Family Plus. Частина тарифних планів компанії були переведені в архів, а за рештою рішення буде прийнято «найближчим часом».

Однак не всі оператори згодні з порушеннями. Kyivstar продовжує наполягати, що термін «абонентська плата», який регулюється законодавчо, має на увазі доступ до мережі, а їх 4-тижнева тарифікація стосується «пакета послуг». Хоча по суті менеджмент Kyivstar визнав, що внутрішні правила надання послуг компанії не розмежовують поняття абонплати та плати за пакет послуг, і що їх «пакет послуг» включає в себе і надання доступу до мережі.

Що ж стосується третього гравця ринку мобільних послуг, то lifecell, за словами Процішен, не надав ніяких додаткових аргументів своєї тарифікації з моменту відкриття справи в листопаді 2018 року.

Абонентська плата за телеком-сервіси нараховується за Правилами отримання і надання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою Кабінету міністрів №295 і визначається саме як «календарний місяць». Законодавчої можливості встановлювати інший термін розрахунку у оператора немає, тому тарифікація послуг пакетами в чотиритижневий термін вважається недобросовісною комерційною практикою.{:}{:en}

Mobile operators of Ukraine Kyivstar, Vodafone and lifecell should within two weeks review tariff proposals and refuse from the practice of charging people every 4 weeks. This is the publication of Wave.

Otherwise, the Antimonopoly Committee of Ukraine will review the packages for them, and at the same time will impose fines on telecom service providers. Anti-monopolies completed the investigation and issued a verdict on this issue on April 15.

It is noted that since August 2018 the whole “big three” began to translate a significant part of their tariff plans for a four-week billing period (28 days). Before that, the subscription fee was charged for the calendar month – 30 or 31 day. As a result, subscribers were forced to pay operators for an extra 13th month of the year.
In response to the complaints of the population reacted, however, not the NKRZI market regulator, but the Antimonopoly Committee of Ukraine. On November 12, the agency opened a case against companies, as it sees signs of violation of the legislation on protection against unfair competition in their actions.

Then, authorized by the Antimonopoly Committee in the case of Maria Protsishen, explained that the cartel conspiracy indicated, in particular, revealed discrepancies in the external and internal documentation of mobile operators.

Kyivstar, Vodafone and lifecell explained the change in tariffs by the fact that the billing period of one month is set for the term “subscription fee”, and the new tariffs fall under another type of payment – “payment for a package of services”. And so the regulatory restrictions should not apply to it.

However, according to the authorized Antimonopoly Committee, in the terms of the provision of services to each of the operators, which they claimed their internal orders, in the terminology section, it is mentioned “subscription fee”.

Yesterday, March 27, Maria Protsishen answered numerous appeals from interested parties and clarified that the case is at the final stage. And he added that some operators began to abandon doubtful practices even before the AMCU meeting.

For example, on March 22, Vodafone made changes to some tariff plans and changed the settlement period from four weeks to a month. Among the upgrades were Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, Vodafone Family and Vodafone Family Plus tariff plans. Some of the tariff plans of the company have been transferred to the archive, and the rest of the decision will be adopted “in the near future.”

However, not all operators agree with violations. Kyivstar continues to insist that the term “subscriber fee”, which is regulated by law, implies access to the network, and their 4-week billing refers to the “service package”. Although, in essence, Kyivstar management acknowledged that the internal rules of service provision of the company did not distinguish between the concept of fees and charges for a package of services, and that their “package of services” includes and providing access to the network.

As for the third player in the mobile services market, the lifecell, according to Protsishen, did not provide any additional arguments for its pricing since the opening of the case in November 2018.

Subscriber fee for telecommunication services is charged according to the Rules for receiving and providing telecommunication services, approved by the Cabinet of Ministers Decree №295 and defined exactly as “calendar month”. There is no legal possibility to set another settlement term from the operator, therefore the tariffing of services by packages in the four-week term is considered to be unfair commercial practice.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons