{:uk}Попередьте рідних та знайомих! Ваш голос на прийдешніх виборах можуть не зарахувати. І ось чому{:}{:en}Let your family and friends know! Your vote in the upcoming election may not count. And that’s why{:}


Загрузка...

{:uk}

Вже завтра, прийшовши на виборчі дільниці, українцям слід пам’ятати, що кандидати в президенти Тарута, Мороз тощо не можуть знятися з виборів. Вони вже зазначені у виборчих бюлетенях. І якщо ви побачите, що виборча комісія поставила штамп «вибув» навпроти їхнього прізвища, такий бюлетень є зіпсованим і не може бути виданим для голосування. Якщо вам його підсовують – ваш голос намагаються знищити.

Вимагайте заміни бюлетеня і звертайте увагу присутніх членів комісії, офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів і журналістів на порушення ваших виборчих прав.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 56 Закону України «Про вибори Президента України» «у разі надходження звернення, зазначеного у пункті 1 цієї частини, пізніш як за двадцять три дні до дня виборів або пізніш як за тринадцять днів до дня повторного голосування, таке звернення Центральною виборчою комісією не розглядається, рішення по ньому не приймається».

Тобто щодо кандидатів в президенти України Мороза, Тарути тощо, ЦВК не може прийняти рішення про їх зняття з реєстрації за їх заявою, тому що вони пропустили передбачений для цього законом строк.

Відповідно до частини сьомої статті 72 Закону України «Про вибори Президента України» штамп «Вибув» може бути проставлений виключно за рішенням ЦВК. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється.

Відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про вибори Президента України»: «У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт.

В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії.

Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається: «Зіпсовані виборчі бюлетені».

Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані».

Бюлетені виготовляються в такі строки і таким чином, що всі кандидати, які своєчасно подали заяви про зняття з виборів, в бюлетенях не зазначаються.

Якщо ви проголосували на бюлетені, на якому стоїть штамп «Вибув» біля будь-якого кандидата, ваш голос не буде враховано. Закон залишив можливість поставити штамп «Вибув» лише у випадках, якщо хтось з кандидатів раптово помре, втратить дієздатність (тобто не просто з глузду з’їде, а цей факт ще й буде встановлено судом і обмежено дієздатність такої особи) або припинить громадянство України і виїде за межі України для постійного проживання.

Не те, щоб такі речі були неможливі відносно деяких наших кандидатів, але навіть в такому випадку, для використання штампу «Вибув» на бюлетені має бути відповідне рішення Центральної виборчої комісії.

Тож, будьте уважними!

Алі Сафаров, юрист

Від редакції. Ситуацію щодо незаконного використання штампів «Вибув» прокоментував на власній сторінці у Facebook Андрій Магера.

«Необхідно пам’ятати: на сьогодні законних підстав для проставлення штампу «Вибув» на виборчих бюлетенях не існує. Саме застосування штампу «Вибув» може здійснюватися ЛИШЕ на основі рішення Центральної виборчої комісії. Псування виборчих бюлетенів є серйозним порушенням і може тягнути за собою, в тому числі, кримінальну відповідальність. Вже зараз окружні виборчі комісії мають звернути на це увагу дільничних виборчих комісій», – написав він.{:}{:en}

Even tomorrow, coming to the polls, Ukrainians should remember that candidates for the presidency Taruta, Moroz, etc. can not withdraw from the elections. They are already mentioned in the ballot papers. And if you find that the election commission put the stamp “out” in front of their name, such a ballot is spoiled and can not be issued for voting. If you slip it – your voice is trying to destroy it.

Require the replacement of the bulletin and pay attention to the members of the commission, official observers, trustees of candidates and journalists in violation of your electoral rights.

According to the paragraph of the eighth part of Article 56 of the Law of Ukraine “On the election of the President of Ukraine” “in the event of receipt of the appeal referred to in paragraph 1 of this part, later than twenty-three days before election day or later than thirteen days before the day of repeat voting, such treatment by the Central Election Commission is not considered, the decision on it will not be accepted. ”

That is, with regard to the candidates for the presidency of Ukraine, Moroz, Taruta, etc., the CEC can not decide on their withdrawal from registration on their application, because they missed the deadline stipulated for this law.

In accordance with part seven of Article 72 of the Law of Ukraine “On the Election of the President of Ukraine”, the stamp “Eliminated” may be placed exclusively by the decision of the CEC. It is prohibited to amend the election ballot without the decision of the Central Election Commission.

In accordance with part eight of Article 72 of the Law of Ukraine “On the election of the President of Ukraine”: “In the event that amendments were made to the election ballots without the decision of the Central Election Commission or amendments made do not correspond to the decision of the Central Election Commission, the polling station election commission at its meeting makes this in duplicate the act.

The number of ballots received, the number of spoiled election ballots and the names of the persons who have been blamed for it have to be indicated in the act. One copy of this act shall be immediately forwarded to the district election commission, and the second copy shall be kept by the commission.

The details of the said act are taken into account by the polling station election commission during the compilation of a protocol on the count of voters’ votes at the polling station. Spoiled ballot papers are redeemed and packaged separately in different packages in the manner prescribed by this Law. The packages shall state: “Spoiled ballot papers”.

The packed spoiled ballot papers are kept in the polling station election commission before the election day and are transmitted to the district election commission along with other election documents. When counting voters’ votes, spoiled ballots are counted as unused. ”

The bulletins are made on such dates and in such a way that all candidates who have submitted applications for withdrawal in a timely manner are not mentioned in the bulletins.

If you voted on a ballot on which there is a stamp “Eliminated” near any candidate, your vote will not be taken into account. The law left the opportunity to put the stamp “Eliminated” only in cases where one of the candidates suddenly dies, will lose its capacity (that is, it will not only be eradicated by reason, but this fact will also be established by the court and the capacity of such person is limited) or will terminate the citizenship of Ukraine and will leave Ukraine for permanent residence.

Not that such things were impossible with respect to some of our candidates, but even in this case, the decision of the Central Election Commission should be appropriate for the use of the stamp “Eliminated” on the ballot paper.

So be careful!

Ali Safarov, lawyer

From the editorial office The situation with regard to the illegal use of stamps “Eliminated” commented on his Facebook page by Andrei Magera.

“It must be remembered that today there are no legitimate grounds for putting the stamp” Eliminated “on election ballots. It is precisely the use of the stamp “Eliminated” to be carried out ONLY based on the decision of the Central Election Commission. The destruction of election ballots is a serious violation and may entail criminal liability. Already, district election commissions should pay attention to this to the polling station election commissions “, – he wrote.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons